Thuyết minh dự án đầu tư: Xây dựng trang trại chăn nuôi Phước Thiện Bù Đốp.pdf (Thuyết minh đầu tư dự án) | Tải miễn phí

Thuyết minh dự án đầu tư: Xây dựng trang trại chăn nuôi Phước Thiện Bù Đốp

pdf

Số trang Thuyết minh dự án đầu tư: Xây dựng trang trại chăn nuôi Phước Thiện Bù Đốp
58
Cỡ tệp Thuyết minh dự án đầu tư: Xây dựng trang trại chăn nuôi Phước Thiện Bù Đốp
2 MB
Lượt tải Thuyết minh dự án đầu tư: Xây dựng trang trại chăn nuôi Phước Thiện Bù Đốp
3
Lượt đọc Thuyết minh dự án đầu tư: Xây dựng trang trại chăn nuôi Phước Thiện Bù Đốp
55
Đánh giá Thuyết minh dự án đầu tư: Xây dựng trang trại chăn nuôi Phước Thiện Bù Đốp

4.6 (
8 lượt)

582 MB

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Đang xem trước 10 trên tổng 58 trang, để tải xuống xem rất đầy đủ hãy nhấn vào bên trên

Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–    ———-

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI
PHƯỚC THIỆN BÙ ĐỐP
CHỦ ĐẦU TƯ
ĐỊA ĐIỂM

: CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM BÌNH MINH
: HUYỆN BÙ ĐỐP, TỈNH BÌNH PHƯỚC.

Bình Phước – Tháng 6 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–    ———-

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI
PHƯỚC THIỆN BÙ ĐỐP
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM
BÌNH MINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN ĐỨC MINH

NGUYỄN VĂN MAI

Bình Phước – Tháng 6 năm 2012

CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM
BÌNH MINH
Số: 01 /HKBM – 2012/TTr-DA
V/v đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư dự
án “Trang trại chăn nuôi Phước Thiện Bù
Đốp”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–Bình Phước, ngày tháng 6 năm 2012

TỜ TRÌNH
Kính gửi:
– UBND tỉnh Bình Phước
– Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất
đai;
Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi
một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;
Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Công ty TNHH Hoàng Kim Bình Minh đề nghị UBND tỉnh Bình Phước chấp thuận địa
điểm thực hiện dự án “Trang trại chăn nuôi Phước Thiện Bù Đốp” theo các nội dung sau:
I. Thông tin về nhà đầu tư:
1. Tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Hoàng Kim Bình Minh
– Giấy phép kinh doanh số 3701639551
2. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Minh
3. Địa chỉ trụ sở: Số 59, Tổ 3, Ấp Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, Bình Dương
4. Điện thoại:
Fax:
5. Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng nhà các loại
6. Vốn điều lệ: 9,000,000,000 đồng (Chín tỷ đồng)
II- Nội dung đề nghị chấp thuận:
1. Tên dự án: Trang trại chăn nuôi Phước Thiện Bù Đốp
2. Địa điểm xây dựng: tiểu khu 34, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
3. Nhu cầu sử dụng đất: 70 ha (700,000m2)
– Diện tích chuồng trại:
+ Khu trại heo gồm 10 trại với 1,500 m2/trại
+ Khu trại gà gồm 15 trại với 1,680 m2/trại
– Còn lại là diện tích trồng cao su và các công trình phụ trợ khác
4. Tổng đầu tư dự kiến: 118,273,547,000 VNĐ (Một trăm mười tám tỷ hai trăm bảy mươi ba
triệu năm trăm bốn mươi bảy ngàn đồng)
– Vốn chủ sở hữu: 60% tổng đầu tư, tương ứng với số tiền là 70,964,128,000 đ (Bảy mươi tỷ
chín trăm sáu mươi bốn triệu một trăm hai mươi tám ngàn đồng)

– Vốn vay của Ngân hàng: 40% trên tổng vốn đầu tư, tương ứng với số tiền là 47,309,419,000
đ (Bốn mươi bảy tỷ ba trăm lẻ chín triệu bốn trăm mười chín ngàn đồng)
5. Quy mô đầu tư : Xây dựng trang trại chăn nuôi heo: 12,000 con, gà với 300,000 con gà thịt
6. Phương án xây dựng: Theo thiết kế của chủ đầu tư sau khi được phê duyệt địa điểm
7. Thiết bị công nghệ: sử dụng thiết bị công nghệ hiện đại
8. Hình thức sở hữu dự án: công ty TNHH.
9. Tiến độ thực hiện dự án: từ tháng 6/2012 đến hết tháng 6/2013.
III- Các văn bản, tài liệu kèm theo công văn:
– Văn bản đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư.
– Báo cáo dự án sơ bộ.
– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Công ty TNHH Hoàng Kim Bình Minh đề nghị UBND tỉnh Bình Phước xem xét, cấp
và chấp thuận địa điểm để chúng tôi có thể thực hiện dự án đầu tư theo các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu TCHC.

CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM
BÌNH MINH

NGUYỄN ĐỨC MINH

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN ……………………………………………………….. 7
I.1. Giới thiệu chung về dự án …………………………………………………………………………………….. 7
I.2. Giới thiệu chung về chủ đầu tư ……………………………………………………………………………… 8
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án …………………………………………………………………………….. 8
I.4. Định hướng đầu tư và mục tiêu của dự án …………………………………………………………… 11
I.4.1. Định hướng đầu tư …………………………………………………………………………………………… 11
I.4.2. Mục tiêu của dự án…………………………………………………………………………………………… 12
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ……. 13
II.1. Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam năm 2012 ……………………………………………….. 13
II.1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ……………………………………………………………. 13
II.1.2. Sản xuất công nghiệp ……………………………………………………………………………………… 15
II.1.3. Đầu tư ……………………………………………………………………………………………………………. 16
II.1.4. Thu, chi ngân sách Nhà nước ………………………………………………………………………….. 17
II.1.5. Thương mại, giá cả và dịch vụ ………………………………………………………………………… 18
II.1.6. Một số vấn đề xã hội ……………………………………………………………………………………….. 20
II.2. Tình hình chăn nuôi ở Việt Nam ………………………………………………………………………… 21
II.2.1. Đánh giá kết quả chăn nuôi năm 2010 …………………………………………………………….. 21
II.2.2. Đánh giá chung ……………………………………………………………………………………………… 24
II.2.3. Bài học được rút ra…………………………………………………………………………………………. 24
II.2.4. Mục tiêu chung ………………………………………………………………………………………………. 25
II.3. Định hướng phát triển……………………………………………………………………………………….. 25
II.3.1. Chăn nuôi theo hướng trang trại công nghiệp………………………………………………….. 25
II.3.2. Điều kiện chăn nuôi trang trại ………………………………………………………………………… 25
II.3.3. Chăn nuôi theo truyền thống …………………………………………………………………………… 26
II.3.4. Điều kiện chăn nuôi hộ gia đình ………………………………………………………………………. 26
II.4. Giải pháp về giống và vật nuôi …………………………………………………………………………… 26
II.4.1. Nội dung hoạt động ………………………………………………………………………………………… 26
II.4.2. Giống heo ……………………………………………………………………………………………………….. 27
II.4.3. Giống gia cầm ………………………………………………………………………………………………… 27
II.5. Giải pháp về thức ăn …………………………………………………………………………………………. 27
II.5.1. Mục tiêu …………………………………………………………………………………………………………. 27
II.5.2. Giải pháp chính………………………………………………………………………………………………. 28
II.5.3. Công nghệ áp dụng trong thức ăn chăn nuôi ……………………………………………………. 28
II.6. Tình hình phát triển chăn nuôi tỉnh Bình Phước ………………………………………………… 28
II.6.1. Tình hình chung……………………………………………………………………………………………… 28
II.6.2. Thách thức trong ngành chăn nuôi của tỉnh…………………………………………………….. 29
II.6.3. Mục tiêu của tỉnh ……………………………………………………………………………………………. 30
II.6.4. Quan điểm, định hướng phát triển ………………………………………………………………….. 30
II.6.5. Giải pháp………………………………………………………………………………………………………… 31
CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ………………………………………………………. 32
III.1. Dự đoán nhu cầu thị trường …………………………………………………………………………….. 32
III.1.1. Tình hình nhu cầu thị trường ………………………………………………………………………… 32
III.1.2. Khả năng cung cấp của thị trường …………………………………………………………………. 32
III.2. Dự đoán thị trường ………………………………………………………………………………………….. 32

III.2.1. Chiến lược chiếm lĩnh thị trường …………………………………………………………………… 32
III.2.2. Chiến lược phát triển …………………………………………………………………………………….. 33
III.3. Tính khả thi của dự án …………………………………………………………………………………….. 33
CHƯƠNG IV: QUY MÔ VÀ HẠNG MỤC ĐẦU TƯ ………………………………………………… 34
IV.1. Địa điểm xây dựng …………………………………………………………………………………………… 34
IV.1.1. Vị trí xây dựng ………………………………………………………………………………………………. 34
IV.1.2. Điều kiện tự nhiên …………………………………………………………………………………………. 34
IV.2. Quy mô xây dựng …………………………………………………………………………………………….. 35
IV.2.1. Các hạng mục công trình máy móc thiết bị …………………………………………………….. 35
IV.2.2. Công suất chuồng trại ……………………………………………………………………………………. 36
IV.3. Quy hoạch xây dựng ………………………………………………………………………………………… 36
IV.3.1. Bố trí mặt bằng xây dựng ………………………………………………………………………………. 36
IV.3.2. Nguyên tắc xây dựng công trình …………………………………………………………………….. 37
IV.3.3. Yêu cầu kỹ thuật khi xây dựng Dự án ……………………………………………………………. 37
IV.4. Tiến độ triển khai dự án …………………………………………………………………………………… 37
CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG …………………………………………… 39
V.1. Đánh giá tác động môi trường ……………………………………………………………………………. 39
V.1.1. Giới thiệu chung ……………………………………………………………………………………………… 39
V.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường ………………………………………………… 39
V.2. Các tác động của môi trường……………………………………………………………………………….. 39
V.2.1. Trong quá trình xây dựng……………………………………………………………………………….. 39
V.2.2. Trong giai đoạn sản xuất…………………………………………………………………………………. 40
CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ………………………………………………………….. 42
VI.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ……………………………………………………………………………….. 42
VI.2. Nội dung tổng mức đầu tư ………………………………………………………………………………… 43
VI.3. Tổng chi phí ban đầu ……………………………………………………………………………………….. 43
VI.3.1. Chi phí xây lắp và mua sắm máy móc thiết bị ………………………………………………… 43
VI.3.2. Chi phí quản lý dự án ……………………………………………………………………………………. 44
VI.3.3. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng ……………………………………………………………………… 44
VI.3.4. Chi phí khác ………………………………………………………………………………………………….. 45
VI.3.5. Chi phí trồng cao su năm đầu tiên………………………………………………………………….. 45
VI.3.6. Dự phòng phí ………………………………………………………………………………………………… 45
CHƯƠNG VII: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN …………………………… 47
VII.1. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án ………………………………………………………………….. 47
VII.2. Tiến độ sử dụng vốn ……………………………………………………………………………………….. 47
VII.3. Tổng chi phí hoạt động……………………………………………………………………………………. 47
VII.3.1. Chi phí lãi vay ……………………………………………………………………………………………… 47
VII.3.2. Chi phí hoạt động ………………………………………………………………………………………… 50
CHƯƠNG VIII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ ….. 52
VIII.1. Phân tích doanh thu ………………………………………………………………………………………. 52
VIII.1.1. Các thông số giả định dùng để tính toán ……………………………………………………… 52
VIII.1.2. Doanh thu dự kiến ……………………………………………………………………………………… 52
VIII.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án ……………………………………………. 53
VIII.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội ……………………………………………………………………. 55
CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………………………………………….. 56
IX.1. Kết luận …………………………………………………………………………………………………………… 56

IX.2. Kiến nghị …………………………………………………………………………………………………………. 56

Dự án: Trang trại chăn nuôi Phước Thiện Bù Đốp

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu chung về dự án
Trong những năm qua, nhờ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới
nền kinh tế từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ
nghĩa, chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, đa dạng hoá các loại hình sở hữu.
Chính nhờ chủ trương đúng đắn đó, nền kinh tế của đất nước đã phát triển, đời
sống của đại đa số nhân dân đã được cải thiện lên một bước.
Bước sang thế kỷ 21, đất nước ta đứng trước những thách thức và vận hội mới.
Nhờ đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, trên bước đường công nghiệp hoá và
hiện đại hoá đất nước, Việt Nam đang chuyển dịch từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền
kinh tế đa dạng với nhiều thành phần kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nông nghiệp
nước ta đang có sự chuyển biến vững chắc từ nền kinh tế nông nghiệp thuần nông sang
nền kinh tế nông nghiệp đa dạng với nhiều loại cây trồng, con vật nuôi có giá trị kinh tế
cao. Sự kết hợp giữa chăn nuôi và trồng trọt là hướng mũi nhọn, làm tiền đề thúc đẩy nền
kinh tế Nông nghiệp Nông thôn. Hiện nay ngành chăn nuôi ngày càng có vị trí quan trọng
trong sản xuất Nông nghiệp, đặc biệt khi vấn đề lương thực đã được giải quyết cơ bản.
Nhưng do xuất phát điểm nền kinh tế còn thấp nên tỷ trọng sản lượng chăn nuôi mới
chiếm khoảng 30-32% trong tổng giá trị sản lượng trong Nông nghiệp. Chăn nuôi hiện
đang là một trong những mũi nhọn trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp
theo hướng hàng hóa đa dạng hóa vật nuôi. Công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phát triển
chăn nuôi theo quy mô trang trại, công nghiệp có áp dụng công nghệ cao trong chăn nuôi
và nhân giống, sản xuất hàng hóa, bảo vệ môi trường được chú trọng. Song song với việc
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển chăn nuôi toàn diện, khuyến khích
phát triển các sản phẩm chăn nuôi đặc sản giá trị kinh tế cao, gắn phát triển chăn nuôi với
tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Trước thực trạng của ngành chăn nuôi nói trên Công ty TNHH Hoàng Kim Bình
Minh thực hiện xây dựng dự án “Trang trại chăn nuôi Phước Thiện Bù Đốp”. Đây là dự
án xây dựng trang trại sản xuất heo thịt và gà thịt. Khi đi vào hoạt động, Dự án đảm bảo
có đủ giống tốt, phục vụ nhu cầu nâng chất lượng đàn heo giống, gà giống và đàn heo, gà
thịt trong khu vực, tạo công ăn việc làm cho lao động tại địa phương, chủ động tự túc
được nguồn thực phẩm nâng cao đời sống người dân và cho xuất khẩu trao đổi hàng hóa.
Thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính
phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và căn cứ vào nhu
cầu phát triển kinh tế trang trại của nhân dân tỉnh Bình Phước, chúng tôi tiến hành khảo
sát lập dự án: “Xây dựng trang trại chăn nuôi Phước Thiện Bù Đốp’’ với các nội dung
cơ bản sau:
Tên Dự án đầu tư
: Trang trại chăn nuôi Phước Thiện Bù Đốp
Tổng vốn đầu tư
: 118,273,547,000 VNĐ
Địa điểm đầu tư
: tiểu khu 34 xã Phước Thiện huyện Bù Đốp tỉnh Bình
Phước
————————————————————————–Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

7

Dự án: Trang trại chăn nuôi Phước Thiện Bù Đốp

Diện tích khu đất
Số lượng lao động

: 70 ha.
: 100 người

I.2. Giới thiệu chung về chủ đầu tư
 Tên công ty
: Công ty TNHH Hoàng Kim Bình Minh
 Địa chỉ
: 59 Tổ 3, Bàu Bàng, Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương
 Giấy phép ĐKKD
: 3701639551
 Ngày đăng ký lần 1
: 02 tháng 11 năm 2009
 Ngày đăng ký lần 2
: 11 tháng 5 năm 2012
 Đại diện pháp luật
: Ông Nguyễn Đức Minh
 Ngành nghề kinh doanh
:
– Xây dựng nhà các loại
– Trồng cây điều
– Trồng cây cao su
– Trồng cây cà phê
– Chăn nuôi trâu bò
– Chăn nuôi ngựa, lừa, la
– Chăn nuôi dê, cừu
– Chăn nuôi heo
– Chăn nuôi gia cầm
– Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
– Trồng rừng và chăm sóc rừng (ươm giống cây lâm nghiệp)
– Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
– Khai thác thủy sản nội địa (khai thác thủy sản nước ngọt)
– Nuôi trồng thủy sản nội địa
 Vốn điều lệ
: 9,000,000,000 đồng
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án
 Văn bản pháp lý
 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
————————————————————————–Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

8

Dự án: Trang trại chăn nuôi Phước Thiện Bù Đốp

Nam;
 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội
nước CHXHCN Việt Nam;
 Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự
án đầu tư xây dựng công trình.
 Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế
thu nhập doanh nghiệp;
 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết
thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;
 Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định
việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;
 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc
qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự
án đầu tư và xây dựng công trình;
 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung
một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí
đầu tư xây dựng công trình;
 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý
chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của
Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;
 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa
đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;
 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;
 Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính
sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;
 Nghị quyết số 03/2000 NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính Phủ về phát triển trang
trại;
 Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ xây dựng hướng dẫn việc
lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
 Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều
————————————————————————–Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

9

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *