thuyết minh dự án xây dựng khu nhà ở và chung cư – Tài liệu text

thuyết minh dự án xây dựng khu nhà ở và chung cư

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (858.2 KB, 74 trang )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG
KHU NHÀ Ở VÀ CHUNG CƯ
CHỦ ĐẦU TƯ :
ĐỊA ĐIỂM : PHƯỜNG 16, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG
KHU NHÀ Ở VÀ CHUNG CƯ
ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU
TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 5 năm 2012
2
NGUYỄN VĂN MAI
3
MỤC LỤC
Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 5 năm 2012
4
Dự án: Khu nhà ở và chung cư
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ
ÁN
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư
 Tên công ty : Công ty TNHH Thành Thủy
 Địa chỉ : 307/6 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
 Giấy phép ĐKKD : 0301450718

 Ngày đăng ký lần 1 : 04 tháng 01 năm 1992
 Ngày đăng ký lần 8 : 13 tháng 02 năm 2012
 Đại diện pháp luật : Ông Nguyễn Anh Quân
I.2. Mô tả sơ bộ dự án
 Tên dự án : Khu nhà ở và chung cư Thành Thủy
 Địa điểm xây dựng : Phường 16 Quận 8
 Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới
I.3. Căn cứ pháp lý
 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
5
Dự án: Khu nhà ở và chung cư
 Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình ;
 Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu
nhập doanh nghiệp;
 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành
Luật Thuế giá trị gia tăng;

 Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc
bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;
 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư
xây dựng công trình;
 Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm
định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;
 Quyết định số 21/2005/QĐ-BSD ngày 22/7/200 của Bộ Xây dựng về ban hành hệ thống
ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng ;
 Quyết định số 137/2005/QĐ-UBND ngày 2/8/2005 của Ủy ban Nhân dân thành phố về
thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đề án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và
xây dựng điểm dân cư nông thôn;
 Quyết định số 6859/QĐ-UB-QLĐT ngày 21/12/1998 của Ủy ban Nhân dân thành phố về
phê duyệt quy hoạch chung cư quận 8;
 Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 của Ủy ban Nhân dân thành phố về phê
duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung quận 8 đến 2025 ;
 Quyết định số 15039/KTST-QH ngày 16/12/1999 Kiến trúc sư trưởng thành phố (Nay là
Sở Quy hoạch Kiến trúc) về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu dân
cư Rạch Năng phường 16 quận 8;

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
6
Dự án: Khu nhà ở và chung cư
 Quyết định số 5458/QĐ-UB ngày 03/11/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho
công ty TNHH Thành Thủy được chuyển quyền sử dụng đất tại phường 16 quận 8 để đầu
tư xây dựng khu nhà ở;
 Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 16 đã
được Ủy ban nhân dân quận 8 phê duyệt theo Quyết định số 8555/QĐ-UBND ngày
31/12/2007;
 Văn bản số 5036/KQTĐ-SQHKT ngày 10/12/2007 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về thẩm

định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư phường
16 quận 8;
 Văn bản số 829/KTST-QH của Kiến trúc sư trưởng thành phố (nay là Sở Quy hoạch Kiến
trúc) về việc thỏa thuận quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở và chung cư
của Công ty TNHH Thành Thủy tại phường 16 quận 8;
 Văn bản số 1612/QHKT-QH ngày 8/5/2003 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc có ý
kiến rà soát quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở và chung cư Thành Thủy
của Công ty TNHH Thành Thủy tại phường 16 quận 8;
 Văn bản số 3890/QHKT-BD91 ngày 28/12/2004 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc ý
kiến quy hoạch kiến trúc cho khu đất tại phường 16 quận 8 của Công ty TNHH Thành
Thủy;
 Văn bản số 7260/UBND-ĐT ngày 30/8/2005 của Ủy ban nhân dân quận 8 về việc thỏa
thuận quy hoạch tổng mặt bằng quy hoạch Khu nhà ở và chung cư Thành Thủy tại
phường 16 quận 8;
 Văn bản số 4913/QHKT-QHKTT ngày 3/12/2007 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc có
ý kiến quy hoạch kiến trúc cho khu đất tại phường 16 quận 8 của Công ty TNHH Thành
Thủy;
 Văn bản số 1820/KQTĐ-SQHKT ngày 23/5/2008 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về kết
quả thẩm định Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở và chung
cư Thành Thủy của Công ty TNHH Thành Thủy tại phường 16 quận 8;

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
7
Dự án: Khu nhà ở và chung cư
CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
II.1. Tình hình kinh tế Tp.HCM quý 1/2012
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) quí I/2012 đạt 99,384 tỷ đồng (giá thực tế),
tăng 7% so với quý I/2011 (quí I/2011 tăng 10.3%). Khu vực dịch vụ tăng 7.5%, đóng
góp 4.37 điểm phần trăm trong mức tăng trưởng; khu vực công nghiệp và xây dựng
tăng 6.3% (công nghiệp tăng 9.6%, xây dựng 2.2%), đóng góp 2.59 điểm phần trăm;

khu vực nông lâm thủy tăng 4.5% và đóng góp 0.04 điểm phần trăm trong mức tăng
trưởng chung.
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) Khu vực nông, lâm, thủy sản đạt 973 tỷ
đồng chiếm 1% và tăng 4,5% (quý I/2011 tăng 4,2%); khu vực công nghiệp – xây
dựng 41,252 tỷ đồng chiếm 41.5%, tăng 6.3% (quý I/2011 tăng 10.9%); khu vực
dịch vụ 57,159 tỷ đồng, chiếm 57.5%, tăng 7.5% (quý I/2011 tăng 10%). Trong
đó: ngành vận tải bưu chính viễn thông tăng 7.9%, ngành thương mại tăng 9.1%,
ngành khách sạn nhà hàng tăng 0.5%.
Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ba tháng tăng 2.7% so cùng kỳ. Trong
đó công nghiệp chế biến tăng 3.4%.
Giá trị sản xuất xây dựng quý 1 trên địa bàn thành phố ước thực hiện 26,625.3
tỷ đồng, tăng 10.1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: kinh tế nhà nước đạt
2,001.6 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 7.5% tăng 22.7%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 22,505.6
tỷ đồng, chiếm 84.5%, tăng 11%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,118.1 tỷ
đồng, chiếm 8%, tăng 8% so cùng kỳ.
Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 2,390.3 tỷ đồng (giá
thực tế) trong quí I, tăng 5% so quí I/2011. Giá trị sản xuất nông nghiệp quý I đạt
1,964.9 tỷ đồng (giá thực tế) chiếm 82.2% giá trị sản xuất nông lâm thủy sản, tăng
3.6% so cùng kỳ. Trong đó: trồng trọt 728.8 tỷ đồng, chiếm 37.1%, tăng 3.2%;
chăn nuôi 1,051.8 tỷ đồng chiếm 53.5%, tăng 4%. Giá trị sản xuất trồng trọt quý I
tăng 3.2% so cùng kỳ.
Diện tích gieo trồng lúa đông xuân đạt 5,730 ha, tăng trên 5% so cùng kỳ
(riêng Củ Chi 4,696 ha). Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi quý I đạt 1,051.8 tỷ
đồng (giá thực tế), tăng 4% so cùng kỳ; Giá trị sản xuất lâm nghiệp quý I đạt 22.8
tỷ đồng (giá thực tế), xấp xỉ cùng kỳ. Giá trị sản xuất thủy sản quí I/2012 ước đạt

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
8
Dự án: Khu nhà ở và chung cư
402.6 tỷ đồng (giá thực tế), tăng 9.7% so với quí I/2011. Tổng sản lượng thủy sản

quý I ước thực hiện 8,718 tấn, tăng 3.2% so cùng kỳ. Sản lượng nuôi trồng ước đạt
4,425 tấn tăng 15.3%. Sản lượng khai thác ước đạt 4,293 tấn, giảm 6.8%.
Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn quý 1 ước thực hiện 14,532
tỷ đồng, tăng 8.7% so với quí I/2011 (quý 1/2011 tăng 12.5%). Vốn xây dựng
thuộc ngân sách thành phố quý 1 ước thực hiện 2,225.3 tỷ đồng, tăng 5% so với
cùng kỳ. Cấp thành phố ước thực hiện 1,292.5 tỷ đồng, chiếm 58%; cấp quận
huyện ước thực hiện 932.8 tỷ đồng, chiếm 42%.
2 tháng đầu năm, toàn thành phố đã có 4,286 giấy phép với diện tích sàn
748.7 ngàn m
2
nhà ở tư nhân riêng lẻ được cấp phép xây dựng và sửa chữa. Trong
đó cấp cho xây dựng mới 3,783 giấy phép, với diện tích 702 ngàn m
2
và 503 giấy
phép sửa chữa lớn, với diện tích 46.7 ngàn m
2
.
So với cùng kỳ bằng 88% về giấy phép (-535) và bằng 80% về diện tích (-
76.5 ngàn m
2
).
Từ đầu năm đến ngày 15/3, có 59 dự án có vốn nước ngoài được cấp phép
với tổng vốn đầu tư đăng ký là 39 triệu USD. Qui mô vốn của dự án nhỏ, 15/59 dự
án có vốn đầu tư dưới 100 ngàn USD. Hình thức đâu tư liên doanh có 13 dự án
vốn đầu tư 6.7 triệu USD, 100% vốn nước ngoài có 46 dự án với vốn đầu tư 32.3
triệu USD.
Chia theo đầu tư: Ngành công nghiệp 7 dự án, vốn đầu tư 15.5 triệu USD.
Ngành xây dựng 6 dự án, vốn đầu tư 3.6 triệu USD. Ngành thương nghiệp 20 dự
án vốn đầu tư 12 triệu USD. Ngành kinh doanh bất động sản và dịch vụ tư vấn 23
dự án vốn đầu tư 7.1 triệu USD,…

19 dự án điều chỉnh vốn, số vốn đầu tư tăng 20.4 triệu USD. Tổng vốn đầu
tư cấp mới và điều chỉnh đến 15/3 đạt 59.4 triệu USD.
10 dự án giải thể và chuyển đi tỉnh thành khác với vốn đầu tư 50.1 triệu
USD, riêng dự án công ty Căn hộ Hàn Quốc có số vốn là 43.7 triệu USD.
Số dự án còn hiệu lực hoạt động đến ngày 15/3 là 4,186 dự án với vốn đầu
tư 31,586.8 triệu USD, tăng 310 dự án và tăng 1,864.3 triệu USD vốn đầu tư so
với cùng kỳ năm 2011.

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
9
Dự án: Khu nhà ở và chung cư
Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn thành phố trong tháng
ước đạt 43,581 tỷ đồng, tăng 4.4% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế có
vốn nước ngoài có mức tăng thấp nhất (+2.8%).
So với tháng 3/2011, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tăng 20.4%.
Trong đó doanh thu du lịch (bao gồm du lịch lữ hành và khách sạn) tăng 32.8%.
Dự ước quí I, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 128,749
tỷ đồng, tăng 21% so với quí I/2011 (cùng kỳ năm trước tăng 20.4%). Kinh tế nhà
nước 28,155 tỷ đồng, tăng 15.5%. Kinh tế ngoài nhà nước 96,994 tỷ đồng, tăng
22.8%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 3,601 tỷ đồng, tăng 18.4%.
Nếu loại trừ yếu tố biến động giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ quý
I/2012 tăng 5.7% so với cùng kỳ năm trước (quý I/2011 tăng 9.7%)
Giá tiêu dùng tháng 3 tăng 0.12% so với tháng 2, đây là mức tăng thấp nhất
tính từ tháng 9/2010 đến nay. Mức tăng thấp chủ yếu do nhóm: “hàng ăn và dịch vụ
ăn uống giảm 0.74%”, “nhóm đồ uống và thuốc lá”, giảm 0.25%; 9 nhóm hàng còn
lại đều tăng với mức tăng không đáng kể. Trong tháng có đợt điều chỉnh tăng giá
xăng dầu và ga chất đốt nên nhóm “nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD” tăng tới
2.51% đã ảnh hưởng đến mức tăng chung.
Giá hàng thực phẩm giảm, thịt heo giảm 5,09%. Ngoài ra một số mặt hàng
thực phẩm cũng giảm nhẹ do nguồn cung cấp khá: thủy hải sản tươi sống (-0.38%);

thủy hải sản chế biến (-1.71%); các loại đậu hạt (-0.09%); rau các loại (-4.87%); trái
cây các loại (-0.53%). Giá gas tăng bình quân 7.26% so tháng trước; nhiên liệu tăng
2.13%; Thuốc và dụng cụ y tế tăng 0.80%. So với tháng 3/2011, chỉ số giá hàng hóa
tiêu dùng tăng 13.06%. Hàng hóa thuộc nhóm “ăn và dịch vụ ăn uống” tăng cao nhất
(+18.23%), tiếp theo là nhóm “nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng”
(+16,13%) và nhóm “giao thông” (+12,16%).
So với tháng 12/2011, chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 2.35%.
Chỉ số giá bình quân 3 tháng đầu năm 2012 tăng 14.73% so với cùng kỳ năm 2011.
Giá vàng xấp xỉ mức giá của tháng trước, nhưng vẫn tăng 20,25% so với tháng
3/2011. Chỉ số giá USD giảm 0,9% so với tháng trước và giảm 4,97% so với tháng
3/2011.
Tổng kim ngạnh xuất nhập khẩu hàng hoá quí I của các doanh nghiệp trên địa
bàn thành phố (không tính dầu thô) ước đạt 10,755 triệu USD, tăng 789.8 triệu USD

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
10
Dự án: Khu nhà ở và chung cư
so với quí I/2011 (tăng 7.9%). Khu vực kinh tế trong nước ước đạt chiếm 67.3%, tăng
6%; khu vực kinh tế có vốn nước ngoài chiếm 32.7%, tăng 12.1%.
Trong quí I, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện 6,249.7 triệu
USD, tăng 8.6% so với quí I/2011; Loại trừ trị giá dầu thô, tổng kim ngạch xuất
khẩu ước thực hiện 4,563.4 triệu USD, tăng 8.5%. Ước tính quí I kim ngạch hàng
hoá nhập khẩu đạt 6,191.6 triệu USD, tăng 7.5% so với quí I/2011.
Doanh thu vận tải hàng hóa quí I/2012 đạt 7,330.7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng
67.6% trong tổng doanh thu vận chuyển, tăng 43.2% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu ngành vận tải đường biển chiếm tỷ trọng 40% (cùng kỳ là 40.7%) trong
doanh thu vận chuyển hàng hóa tăng 40.6%. Doanh thu vận tải hành khách quí I/2012
đạt 3,506.2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33.4% trong tổng doanh thu vận chuyển, tăng
35.3% so với cùng kỳ. Thành phần kinh tế ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng 71.5%
trong doanh thu vận chuyển, tăng 42.5%, kinh tế có vốn nước ngoài tăng 19.7%.

Doanh thu vận tải hành khách đường bộ chiếm 80.3% trong doanh thu vận tải hành
khách, tăng 45.7% so quí I/2011.
Tổng lượng hàng hóa thông qua cảng sông và cảng biển ba tháng ước đạt
14,072.1 nghìn tấn, tăng 5.3% so với 3 tháng cùng kỳ năm trước; trong đó hàng hoá
xuất ngoại 5,354.1 ngàn tấn, chiếm 38%, tăng 4.4%; hàng nhập ngoại 6,684 ngàn tấn,
chiếm 47.5%, tăng 5.6%.
Doanh thu cả quí của bưu chính viễn thông ước đạt 473.5 tỷ đồng, bằng
25.2% doanh thu của quí I/2011; doanh thu viễn thông chiếm 44.2%, giảm 87.5%
và chủ yếu thu từ các thuê bao của năm trước; doanh thu bưu chính chiếm 55.8%,
tăng 28.4% so với quí I/2011.
Tổng thu ngân sách Nhà nước 3 tháng ước thực hiện 49,969 tỷ đồng,
đạt 21.4% dự toán, giảm 7.5% so cùng kỳ (cùng kỳ năm 2011 tăng 35,5%). Trong
đó thu nội địa đạt 29,028 tỷ đồng, đạt 23.5% dự toán, giảm 4% so cùng kỳ; thu từ
dầu thô đạt 6,932 tỷ đồng, đạt 27.7% dự toán, giảm 17.3%; thu từ hoạt động xuất
nhập khẩu đạt 13,500 tỷ đồng, đạt 17.1% dự toán, giảm 9.9%.
Thu từ doanh nghiệp nhà nước chiếm 22% tổng thu nội địa, tăng 0.4% so
cùng kỳ. Trong đó: Nhà nước trung ương ước thực hiện 3,768 tỷ đồng, tăng 1.4%;
Nhà nước địa phương 2,632 tỷ đồng, giảm 1%. Thu từ khu vực ngoài nhà nước
7,007 tỷ đồng, chiếm 24.1%, tăng 2.3% so cùng kỳ. Thu từ khu vực đầu tư nước

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
11
Dự án: Khu nhà ở và chung cư
ngoài đạt 6,448 tỷ đồng, chiếm 22.2%, tăng 6.7%. Thu khác đạt 9,173 tỷ đồng,
giảm 16.3%; trong đó thuế thu nhập cá nhân đạt 5,610 tỷ đồng, tăng 35.3%.
Thu ngân sách nhà nước địa phương 3 tháng ước đạt 11,898.2 tỷ đồng, đạt
27.8% dự toán, giảm 9.7% so cùng kỳ (cùng kỳ năm 2011 tăng 39.6%).
Tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) 3 tháng ước thực hiện 5,238
tỷ đồng, đạt 14% dự toán, bằng 47.4% so cùng kỳ.
Chi đầu tư phát triển ước thực hiện 538 tỷ đồng, bằng 7.2% so cùng kỳ, trong

đó trả lãi cho nguồn vốn vay chiếm 21.9% tổng chi đầu tư do đó nguồn chi thực tế
đầu tư cho quí I ước chỉ đạt 5.6% mức chi của quí I/2011. Chi thường xuyên đạt
4,159 tỷ đồng, tăng 17.1% so cùng kỳ; trong đó, chi sự nghiệp kinh tế 212 tỷ đồng,
bằng 56.2% so cùng kỳ; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 1,249 tỷ đồng, tăng 36.9%;
chi sự nghiệp y tế 422 tỷ đồng, tăng 19.1%; chi quản lý hành chánh tăng 9.6%; chi
đảm bảo xã hội tăng 48.3%; chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học tăng 104.4%.
Tổng chi ngân sách nhà nước địa phương kể cả tạm ứng quí I ước đạt
18,137 tỷ đồng, đạt 42.4% dự toán, giảm 20.8% so cùng kỳ (cùng kỳ năm 2011
tăng 36.7%).
Tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 3 ước đạt 904.9
ngàn tỷ đồng, tăng 1.6% so tháng trước, tăng 14.9% so cùng kỳ. Vốn huy động của
các Ngân hàng Thương mại cổ phần chiếm 58.5% tổng vốn huy động, tăng 16.1% so
cùng kỳ. Vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 23.9%, giảm 5% so cùng kỳ. Vốn huy
động VNĐ chiếm 76.1% tổng vốn huy động, tăng 23% so cùng kỳ, trong đó tiền gửi
tiết kiệm tăng 30.8%, chiếm 38.3%.
Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 3 ước đạt 767.3
ngàn tỷ đồng, tăng 1.8% so tháng trước, tăng 4.8% so cùng kỳ. Dư nợ tín dụng của
các Ngân hàng Thương mại cổ phần đạt 385.4 ngàn tỷ đồng, chiếm 50.2% tổng dư
nợ, tăng 4.5% so cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 207.5 ngàn tỷ đồng,
chiếm 27% tổng dư nợ, giảm 0.7% so cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng VNĐ chiếm
73% tổng dư nợ, tăng 7% so cùng kỳ. Dư nợ tín dụng trung dài hạn chiếm 44%, tăng
2.3%. Dư nợ tín dụng ngắn hạn tăng 6.9% so cùng kỳ.
Nhìn chung thị trường chứng khoán trong những ngày đầu tháng 3 đã khởi
sắc, khối lượng và giá trị giao dịch đều tăng so tháng trước và so với cùng kỳ. Tính
đến ngày 15/3 tổng số chứng khoán giao dịch khớp lệnh là 310 gồm 305 cổ phiếu và

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
12
Dự án: Khu nhà ở và chung cư
5 chứng chỉ quỹ. Tổng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt 271,892 tỷ đồng, tăng 2.7%

so với đầu năm, trong đó: cổ phiếu đạt 200,462 tỷ đồng, chiếm 73.7%, trái phiếu đạt
68,669 tỷ đồng, chiếm 25.3%, chứng chỉ quỹ đạt 2,761 tỷ đồng, chiếm 1%. Giá trị thị
trường của các chứng khoán niêm yết đạt 608,555 tỷ đồng, tăng 33.7% so đầu năm.
VN-index tại thời điểm báo cáo đạt 441.85 điểm, tăng 25.7% so đầu năm, tương ứng
tăng 90.3 điểm.
Khối lượng giao dịch của 11 ngày đầu tháng 3 đạt 1,007.4 triệu chứng khoán,
tăng 107.9% so tháng 2, bình quân mỗi phiên có 91.6 triệu chứng khoán được chuyển
nhượng với giá trị đạt 1,467.4 tỷ đồng.
Giá trị giao dịch của 11 ngày đầu tháng 3 đạt 16,141.6 tỷ đồng, tăng 115.6% so
tháng trước và tăng 88.2% so cùng kỳ. Trong đó: giá trị giao dịch khớp lệnh đạt
12,498.8 tỷ đồng, chiếm 77.4% tổng giá trị giao dịch, tăng 74.6% so cùng kỳ;
II.2. Tình hình xã hội Tp.HCM quý 1/2012
Từ đầu năm đến nay các đơn vị nghệ thuật đã tổ chức 360 suất diễn, thu hút
330 ngàn lượt người xem. Tính đến tháng 3 có gần 200 giải thể thao phong trào
được tổ chức, đáp ứng được nhu cầu tham gia tập luyện và thi đấu thể thao của
người dân thành phố. Thành phố đã đạt được thành tích cao trong thể thao: Thi
đấu trong nước: cử 33 HLV, 172 VĐV, 1 chuyên gia thuộc 10 môn thể thao tham
dự 11 giải toàn quốc. Kết quả đạt 29 HCV, 17 HCB, 17 HCĐ (trong đó, giải cờ
tướng hạng I đạt 2 HCV, 1 HCB, giải nhất toàn đoàn). Thi đấu quốc tế: cử 11 lượt
gồm 15 HLV, 54 VĐV thuộc 7 môn thể thao tham dự 14 giải quốc tế gồm 1 giải vô
địch Thế giới, 3 giải vô địch, trẻ châu Á và 10 giải mở rộng.
Trong 2 tháng đầu năm phát hiện 1.706 ca bệnh sốt xuất huyết, giảm 27%
(giảm 631 ca) so với cùng kỳ năm 2011. Bệnh tay chân miệng có tốc độ lây lan
bệnh nhanh, trong 2 tháng đầu năm đã có 925 ca mắc, số ca nhiễm gấp 3 lần so
với cùng kỳ năm 2011 đã có 1 ca tử vong.
Công tác khám chữa bệnh: Trong 3 tháng đầu năm, số lượt người khám
chữa bệnh ước đạt 6.3 triệu lượt, tăng 5.5% so với cùng kỳ; số bệnh nhân điều trị
nội trú ước đạt 302.1 ngàn lượt, tăng 5%; số bệnh nhân điều trị ngoại trú 1.2 triệu
lượt, tăng 6%.

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
13
Dự án: Khu nhà ở và chung cư
Tình hình trật tự an toàn xã hội (Từ 01/12/2011 đến 29/02/2012) đã phát
hiện và xử lý 139 vụ vi phạm kinh tế, tăng 13 vụ so cùng kỳ. Thành phố đã xảy ra
1,084 vu
̣
phạm pháp hình sự, so với cùng kỳ giảm 179 vu
̣
so với cùng kỳ năm
trước.
Toàn thành phố có 314 vụ vi phạm ma túy, giảm 18 vụ so cùng kỳ. Đã triệt
phá 20 ô
̉
ma
̣
i dâm lợi dụng kinh doanh nhà trọ, khách sạn để hoạt động, bă
́
t giư
̃

139 người tổ chức môi giới và gái mại dâm; Đã lập hồ sơ xử lý 443 vụ tổ chức cờ
bạc với 2,129 người tham gia, thu giữ trên 1.2 tỷ đồng và một số tài sản khác.
Thành phố đã xảy ra 317.5 ngàn trường hợp vi phạm luật giao thông. 161
vu
̣
tai nạn giao thông đường bộ làm 142 người chết, 77 ngươ
̀
i bi
̣

thương. Tai nạn
giao thông đường sắt: xảy ra 01 vụ, làm chết 01 người; Tai nạn giao thông đường
thủy xảy ra 04 vụ, không gây thiệt hại về người.
Tính đến ngày 15/02/2012 đã xảy ra 28 vụ cháy so với cùng kỳ tăng 3 vụ,
không có người chết, thiệt hại về tài sản trị giá khoảng trên 317 triệu đồng. Đã xảy
ra 03 vụ nổ so với cùng kỳ tăng 02 vụ, không có người chết, bị thương 9 người .
Trong quý I, các khu vực kinh tế trên địa bàn thành phố đã thu hút lao động
và giải quyết việc làm cho 68.5 ngàn lượt người, đạt 25.9% so kế hoạch năm 2012,
tăng 15.2% so cùng kỳ năm 2011. So với quý 1 năm 2011, số người đăng ký
hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 43.
II.3. Thị trường bất động sản Tp.HCM quý 1/2012
II.3.1. Căn hộ để bán
 Nguồn cung
Trong Q1/2012 chỉ có 2 dự án mới cung cấp khoảng 300 căn hộ. Tổng
nguồn cung sơ cấp giảm khoảng -12% so với quý trước và khoảng -30% so với
cùng kỳ năm trước.

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
14
Dự án: Khu nhà ở và chung cư
+ Nguồn cung sơ cấp

Thứ tự của các quận dẫn đầu đã thay đổi khi quận Bình Tân thay thế
quận Thủ Đức ở vị trí dẫn đầu với 16% thị phần sơ cấp. Tương tự, quận 7 cũng
không còn đóng góp thị phần lớn nhất cho thị trường sơ cấp.
+ Thị trường thứ cấp theo hạng

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
15
Dự án: Khu nhà ở và chung cư

Căn hộ hạng C vẫn chiếm ưu thế với 79% thị phần. Trong khoảng
thời gian Q1/2011 – Q1/2012, hạng B mất thị phần nhiều nhất, giảm 5 điểm phần
trăm xuống còn 13% trong quý này.

+ Tình hình hoạt động
Không có thay đổi gì đặc biệt trong xu hướng chung của thị trường.
Khoảng 900 căn hộ bán được, dẫn đến tỷ lệ hấp thụ 7%, không thay đổi so với
quý trước nhưng đã giảm mạnh 12 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.
 Nguồn cầu
Trên thị trường hiện tại, người mua quan tâm nhiều đến giá bán. Căn
hộ nhỏ ở dự án hạng C sẽ vẫn là sản phẩm bán chạy nhất trong những quý tới.
 Triển vọng
Nguồn cung tương lai dự kiến

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
16
Dự án: Khu nhà ở và chung cư

Khoảng 14 dự án với hơn 5,000 căn hộ dự kiến sẽ hoàn thành vào
cuối năm 2013 và có thể được chào bán trong năm 2012. Đến cuối năm 2016, sẽ
có khoảng 70,000 căn hộ tương lai từ hơn 115 dự án dự kiến hoàn thành và được
đưa vào sử dụng.
II.3.2. Căn hộ dịch vụ
 Nguồn cung
Trong Q1/2012, có 2 dự án mới với 89 căn tham gia vào thị trường đã
làm cho tổng nguồn cung phân khúc hạng B tăng 6% so với Q4/2011.
Tính đến Q1/2012, có 62 dự án căn hộ dịch vụ cung cấp khoảng 3,300 căn,
tăng 3% so với quý trước và 2% so với cùng kỳ năm trước.

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
17
Dự án: Khu nhà ở và chung cư
+ Nguồn cung

+ Tình hình hoạt động
Ghi chú: Giá thuê trung bình tính trên diện tích thuần bao gồm
phí dịch vụ, không bao gồm VAT.

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
18
Dự án: Khu nhà ở và chung cư
Cả công suất thuê trung bình và giá thuê của toàn thị trường
giảm nhẹ khoảng -1%. Trong Q1/2012, công suất thuê trung bình đạt 84%
trong lúc giá thuê trung bình là 487,000 VND/m
2
/tháng. Tình hình hoạt động
của hạng A và C tương đối ổn định so với Q4/2011; tuy nhiên; công suất cho thuê
và cả giá thuê của hạng B giảm do sự tham gia của 2 dự án mới.
Khu vực trung tâm và các khu đô thị mới gồm quận 2 và 7 cung cấp
giá thuê cao ở mức hơn 416.000 VND/m
2
/tháng; ngược lại các quận khác có giá
thuê thấp hơn.
Căn hộ dạng 1 và 2 phòng ngủ được tiêu thụ cao nhất. Hơn 85% căn
hộ 1 và 2 phòng ngủ
được thuê.
.
 Nguồn cầu
Khách thuê dài hạn chiếm ưu thế trong thị trường với hơn 90% tổng

khách thuê.
Căn hộ dịch vụ tiếp tục đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt với căn
hộ cho thuê và biệt thự cho thuê đối với lưu trú dài hạn và với khách sạn đối với
lưu trú ngắn hạn.
 Triển vọng
Nguồn cung tương lai dự kiến

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
19
Dự án: Khu nhà ở và chung cư

20 dự án căn hộ dịch vụ với hơn 3.800 căn dự kiến tham gia vào thị
trường trong 5 năm tới. Trong số 20 dự án tương lai, 6 dự án dự kiến đi vào hoạt
động trong năm 2012 và cung cấp khoảng 450 căn. Các dự án này tọa lạc tại khu
vực trung tâm và các khu vực đô thị mới (quận 2 và 7).
II.3.3. Biệt thự và nhà liền kế
 Nguồn cung
Không có dự án mới tham gia thị trường trong quý này. Nguồn cung sơ cấp
giảm nhẹ 4% so với quý trước, đạt khoảng 290 căn.
Toàn thị trường biệt thự/ nhà liền kề cung cấp hơn 3,100 căn. Biệt thự
chiếm lĩnh thị trường với hơn 75% thị phần.

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
20
Dự án: Khu nhà ở và chung cư
Phía Nam và phía Đông đóng góp hơn 80% nguồn cung của toàn thị
trường. Quận 7 có nguồn cung lớn nhất, tương ứng với 54% thị phần, theo sau là
quận 9 với 16% thị phần. Các quận này cũng cung cấp nguồn cung lớn cho phân
khúc đất nền. + Nguồn cung

Giá giao dịch trung bình trên thị trường sơ cấp và giá chào bán trung
bình trên thị trường thứ cấp giảm -7% so với quý trước.
Khoảng giá trên thị trường sơ cấp hầu như không thay đổi so với quý
trước. Khoảng giá của biệt thự dao động từ 4.7 tỷ đồng đến 87 tỷ đồng/ căn, và
của nhà liền kề từ 1.9 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng/ căn.
Giá chào bán trung bình của đất nền tại quận 9 tăng 3%, còn các
quận khác giảm từ -1% đến -9% so với quý trước. So với cùng kỳ năm trước, giá
đất nền trung bình tại quận 2 tăng 5%, trong khi giá của các quận khác giảm từ
-3% đến -25%.
.
 Nguồn cầu
Thị trường sơ cấp có tình hình hoạt động thấp. Tỉ lệ hấp thụ của thị

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
21
Dự án: Khu nhà ở và chung cư
trường giảm từ 13% trong quý trước xuống 5% trong quý này.
Các dự án biệt thự cao cấp có sức hấp dẫn mạnh đối với những
người giàu. Các dự án này được phát triển trên ý tưởng rất cao cấp bởi các chủ đầu
tư có đẳng cấp và được quản lý bởi các nhà điều hành nổi tiếng. Ngoài ra, các dự
án này hầu như được tọa lạc tại các vị trí đắc địa, cung cấp môi trường biệt lập, có
những tiện ích thiết yếu cho một cuộc sống sang trọng.
Phần lớn người Việt Nam đều ưa thích loại hình bất động sản gắn
liền với đất. Các quận ngoại thành với quỹ đất lớn và các dự án cơ sở hạ tầng quan
trọng đang được nâng cấp sẽ được kỳ vọng thu hút một nguồn cầu lớn cho loại
hình nhà ở thấp tầng, đặc biệt là các biệt thự/ nhà liền kề với mức giá phải chăng.
 Triển vọng
Nguồn cung tương lai bao gồm hơn 140 dự án với diện tích 8,500 ha
và khoảng 60,000 căn trong vòng 8 năm tới.
Trong ngắn hạn từ 2012 đến 2013, phía Đông và phía Nam sẽ tiếp

tục là nguồn cung chính cho thị trường biệt thự/ nhà liền kề.

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
22
Dự án: Khu nhà ở và chung cư
CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
III.1. Mục tiêu của dự án
Nhằm hòa chung vào xu hướng phát triển kinh tế và thực hiện chính sách
của Ủy ban Nhân dân Quận 8 nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung,
Công ty TNHH Thành Thủy đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng khu nhà ở và chung cư
Thành Thủy nhằm đón đầu nhu cầu thị trường và nhất là hướng tới những mục
tiêu xã hội tốt đẹp. Công ty TNHH Thành Thủy luôn mong muốn tạo nên nhiều tổ
ấm cho mọi người với vẻ đẹp sang trọng, hiện đại. Khi dự án đi vào khai thác sẽ
đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân và sẽ góp phần làm đồng bộ hóa Quận 8.
Song song đó, dự án còn đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty và cơ hội việc làm
cho rất nhiều người.
Vì vậy có thể khẳng định, Công ty TNHH Thành Thủy thực hiện dự án
không chỉ vì yếu tố kinh tế mà còn luôn hướng tới những mục tiêu có ý nghĩa xã
hội thiết thực.
III.2. Sự cần thiết phải đầu tư
Trong nhiều năm qua, nhà ở là một trong những vấn đề kinh tế – xã hội
quan trọng. Đặc biệt, tại Tp. Hồ Chí Minh, nhu cầu về nhà ở đang là vấn đề rất
bức thiết của người dân. Với dân số trên 8 triệu người, việc đáp ứng được quỹ nhà
ở cho toàn bộ dân cư đô thị không phải là việc đơn giản.
Trước tình hình đó, cần thiết phải có biện pháp khắc phục, một mặt hạn chế
sự gia tăng dân số, đặc biệt là gia tăng dân số cơ học, một mặt phải tổ chức tái cấu
trúc và tái bố trí dân cư hợp lý, đi đôi với việc cải tạo xây dựng hệ thống hạ tầng
kỹ thuật để đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Vì vậy, việc đầu tư xây dựng Khu nhà ở và chung cư Thành Thủy là một
trong những định hướng đầu tư đúng đắn, đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
23
Dự án: Khu nhà ở và chung cư
CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU

IV.1. Vị trí địa lý
Khu nhà ở và chung cư Thành Thủy được xây dựng tại phường 16
quận 8.
Hình: Bản đồ Quận 8 (Thành phố Hồ Chí Minh)
Giới hạn của khu đất như sau:
+ Phía Đông : giáp khu dân cư hiện hữu;

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
24
Dự án: Khu nhà ở và chung cư
+ Phía Tây : giáp đường An Dương Vương (lộ giới 40m)
+ Phía Nam : giáp khu dân cư hiện hữu
+ Phía Bắc : giáp đường hiện hữu (lộ giới 20m)
IV.2. Điều kiện tự nhiên
Bề mặt địa hình khu vực xây dựng dự án tương đối thấp và bằng phẳng.
Nơi đây có nhiều sông rạch chằng chịt như kênh Đôi, sông Bến Nghé, kênh
Tàu Hũ, rạch Ong Lớn, rạch Ong Bé, rạch Xóm Củi, rạch Lồng Đèn, kinh Lò
Gốm, kinh Ngang số 1, kinh Ngang số 2, kinh Ngang số 3 lại chia nhỏ quận 8
thành những mảnh vụn.
Sông bị nhiễm phèn nặng do chế độ bán nhật triều, ảnh hưởng từ gió
mùa Đông Nam thổi từ biển Đông.
Khu vực quận 8 có điều kiện khí hậu tương tự với điều kiện khí hậu thành

phố Hồ Chí Minh:
– Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có nhiệt độ cao đều
trong năm. Có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô, mùa khô kéo dài từ tháng
12 đến tháng 4, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11.
– Lượng mưa cao, bình quân/năm 1,949mm, năm cao nhất 2,718mm (năm
2008) và năm nhỏ nhất 1,392mm (năm 1958).
– Lượng bức xạ dồi dào, trung bình khoảng 140/kcal/cm
2
/năm.
– Độ ẩm không khí tương đối:
+ Độ ẩm bình quân/năm khoảng 80.82%;
+ Độ ẩm thấp nhất vào mùa khô khoảng 71.7% và mức thấp tuyệt đối
xuống tới khoảng 20%;
+ Độ ẩm cao nhất vào mùa mưa khoảng 86.8% và có trị số cao tuyệt đối tới
khoảng 100%.
– Số giờ nắng trung bình: 6-8 giờ/ngày.
– Tổng lượng bốc hơi/năm: 1,114 ml.

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
25
 Ngày ĐK lần 1 : 04 tháng 01 năm 1992  Ngày ĐK lần 8 : 13 tháng 02 năm 2012  Đại diện pháp lý : Ông Nguyễn Anh QuânI. 2. Mô tả sơ bộ dự án  Tên dự án : Khu nhà ở và căn hộ chung cư cao cấp Thành Thủy  Địa điểm kiến thiết xây dựng : P. 16 Quận 8  Hình thức đầu tư : Đầu tư thiết kế xây dựng mớiI. 3. Căn cứ pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003 / QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN ViệtNam ;  Luật Đầu tư số 59/2005 / QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN ViệtNam ;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005 / QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCNViệt Nam ;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008 / QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nướcCHXHCN Nước Ta ; Đơn vị tư vấn : Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên XanhDự án : Khu nhà ở và nhà ở  Luật Bảo vệ môi trường tự nhiên số 52/2005 / QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nướcCHXHCN Nước Ta ;  Bộ luật Dân sự số 33/2005 / QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN ViệtNam ;  Nghị định số 12/2009 / NĐ-CP ngày 12/02/2009 của nhà nước về việc Quản lý dự án đầutư kiến thiết xây dựng khu công trình ;  Nghị định số 124 / 2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thunhập doanh nghiệp ;  Nghị định số 123 / 2008 / NĐ-CP ngày 08/12/2008 của nhà nước Qui định chi tiết cụ thể thi hànhLuật Thuế giá trị ngày càng tăng ;  Nghị định 140 / 2006 / NĐ-CP của nhà nước ngày 22 tháng 11 năm 2006 pháp luật việcbảo vệ môi trường tự nhiên trong những khâu lập, đánh giá và thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai thực thi cácchiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án tăng trưởng ;  Nghị định số 99/2007 / NĐ-CP ngày 13/06/2009 của nhà nước về quản trị ngân sách đầu tưxây dựng khu công trình ;  Thông tư số 15/2005 / TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩmđịnh, phê duyệt quy hoạch thiết kế xây dựng ;  Quyết định số 21/2005 / QĐ-BSD ngày 22/7/200 của Bộ Xây dựng về phát hành hệ thốngký hiệu bản vẽ trong những đồ án quy hoạch kiến thiết xây dựng ;  Quyết định số 137 / 2005 / QĐ-UBND ngày 2/8/2005 của Ủy ban Nhân dân thành phố vềthẩm quyền đánh giá và thẩm định, phê duyệt trách nhiệm, đề án quy hoạch cụ thể kiến thiết xây dựng đô thị vàxây dựng điểm dân cư nông thôn ;  Quyết định số 6859 / QĐ-UB-QLĐT ngày 21/12/1998 của Ủy ban Nhân dân thành phố vềphê duyệt quy hoạch căn hộ chung cư cao cấp Q. 8 ;  Quyết định số 2674 / QĐ-UBND ngày 21/6/2007 của Ủy ban Nhân dân thành phố về phêduyệt Nhiệm vụ kiểm soát và điều chỉnh Quy hoạch chung Q. 8 đến 2025 ;  Quyết định số 15039 / KTST-QH ngày 16/12/1999 Kiến trúc sư trưởng thành phố ( Nay làSở Quy hoạch Kiến trúc ) về phê duyệt Quy hoạch cụ thể thiết kế xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu dâncư Rạch Năng phường 16 Q. 8 ; Đơn vị tư vấn : Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên XanhDự án : Khu nhà ở và nhà ở  Quyết định số 5458 / QĐ-UB ngày 03/11/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chocông ty TNHH Thành Thủy được chuyển quyền sử dụng đất tại phường 16 Q. 8 để đầutư kiến thiết xây dựng khu nhà ở ;  Nhiệm vụ kiểm soát và điều chỉnh Quy hoạch chi tiết cụ thể kiến thiết xây dựng tỷ suất 1/2000 khu dân cư phường 16 đãđược Ủy ban nhân dân Q. 8 phê duyệt theo Quyết định số 8555 / QĐ-UBND ngày31 / 12/2007 ;  Văn bản số 5036 / KQTĐ-SQHKT ngày 10/12/2007 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về thẩmđịnh Nhiệm vụ kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch chi tiết cụ thể kiến thiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư phường16 Q. 8 ;  Văn bản số 829 / KTST-QH của Kiến trúc sư trưởng thành phố ( nay là Sở Quy hoạch Kiếntrúc ) về việc thỏa thuận hợp tác quy hoạch chi tiết cụ thể kiến thiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở và chung cưcủa Công ty TNHH Thành Thủy tại phường 16 Q. 8 ;  Văn bản số 1612 / QHKT-QH ngày 8/5/2003 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc có ýkiến thanh tra rà soát quy hoạch chi tiết cụ thể kiến thiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở và nhà ở Thành Thủycủa Công ty TNHH Thành Thủy tại phường 16 Q. 8 ;  Văn bản số 3890 / QHKT-BD91 ngày 28/12/2004 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc ýkiến quy hoạch kiến trúc cho khu đất tại phường 16 Q. 8 của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ThànhThủy ;  Văn bản số 7260 / UBND-ĐT ngày 30/8/2005 của Ủy ban nhân dân Q. 8 về việc thỏathuận quy hoạch tổng mặt phẳng quy hoạch Khu nhà ở và căn hộ chung cư cao cấp Thành Thủy tạiphường 16 Q. 8 ;  Văn bản số 4913 / QHKT-QHKTT ngày 3/12/2007 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc cóý kiến quy hoạch kiến trúc cho khu đất tại phường 16 Q. 8 của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ThànhThủy ;  Văn bản số 1820 / KQTĐ-SQHKT ngày 23/5/2008 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về kếtquả thẩm định và đánh giá Đồ án quy hoạch cụ thể thiết kế xây dựng đô thị tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở và chungcư Thành Thủy của Công ty TNHH Thành Thủy tại phường 16 Q. 8 ; Đơn vị tư vấn : Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên XanhDự án : Khu nhà ở và chung cưCHƯƠNG II : NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNGII. 1. Tình hình kinh tế tài chính Tp. HCM quý 1/2012 Tổng sản phẩm trên địa phận ( GDP ) quí I / 2012 đạt 99,384 tỷ đồng ( giá trong thực tiễn ), tăng 7 % so với quý I / 2011 ( quí I / 2011 tăng 10.3 % ). Khu vực dịch vụ tăng 7.5 %, đónggóp 4.37 điểm Tỷ Lệ trong mức tăng trưởng ; khu vực công nghiệp và xây dựngtăng 6.3 % ( công nghiệp tăng 9.6 %, thiết kế xây dựng 2.2 % ), góp phần 2.59 điểm Tỷ Lệ ; khu vực nông lâm thủy tăng 4.5 % và góp phần 0.04 điểm Phần Trăm trong mức tăngtrưởng chung. Tổng sản phẩm trên địa phận ( GDP ) Khu vực nông, lâm, thủy hải sản đạt 973 tỷđồng chiếm 1 % và tăng 4,5 % ( quý I / 2011 tăng 4,2 % ) ; khu vực công nghiệp – xâydựng 41,252 tỷ đồng chiếm 41.5 %, tăng 6.3 % ( quý I / 2011 tăng 10.9 % ) ; khu vựcdịch vụ 57,159 tỷ đồng, chiếm 57.5 %, tăng 7.5 % ( quý I / 2011 tăng 10 % ). Trongđó : ngành vận tải đường bộ bưu chính viễn thông tăng 7.9 %, ngành thương mại tăng 9.1 %, ngành khách sạn nhà hàng quán ăn tăng 0.5 %. Chỉ số tăng trưởng sản xuất công nghiệp ba tháng tăng 2.7 % so cùng kỳ. Trongđó công nghiệp chế biến tăng 3.4 %. Giá trị sản xuất kiến thiết xây dựng quý 1 trên địa phận thành phố ước thực thi 26,625. 3 tỷ đồng, tăng 10.1 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó : kinh tế tài chính nhà nước đạt2, 001.6 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 7.5 % tăng 22.7 % ; kinh tế tài chính ngoài nhà nước đạt 22,505. 6 tỷ đồng, chiếm 84.5 %, tăng 11 % ; khu vực có vốn đầu tư quốc tế đạt 2,118. 1 tỷđồng, chiếm 8 %, tăng 8 % so cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy hải sản ước đạt 2,390. 3 tỷ đồng ( giáthực tế ) trong quí I, tăng 5 % so quí I / 2011. Giá trị sản xuất nông nghiệp quý I đạt1, 964.9 tỷ đồng ( giá thực tiễn ) chiếm 82.2 % giá trị sản xuất nông lâm thủy hải sản, tăng3. 6 % so cùng kỳ. Trong đó : trồng trọt 728.8 tỷ đồng, chiếm 37.1 %, tăng 3.2 % ; chăn nuôi 1,051. 8 tỷ đồng chiếm 53.5 %, tăng 4 %. Giá trị sản xuất trồng trọt quý Ităng 3.2 % so cùng kỳ. Diện tích gieo trồng lúa đông xuân đạt 5,730 ha, tăng trên 5 % so cùng kỳ ( riêng Củ Chi 4,696 ha ). Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi quý I đạt 1,051. 8 tỷđồng ( giá thực tiễn ), tăng 4 % so cùng kỳ ; Giá trị sản xuất lâm nghiệp quý I đạt 22.8 tỷ đồng ( giá thực tiễn ), xê dịch cùng kỳ. Giá trị sản xuất thủy hải sản quí I / 2012 ước đạtĐơn vị tư vấn : Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên XanhDự án : Khu nhà ở và chung cư402. 6 tỷ đồng ( giá trong thực tiễn ), tăng 9.7 % so với quí I / 2011. Tổng sản lượng thủy sảnquý I ước triển khai 8,718 tấn, tăng 3.2 % so cùng kỳ. Sản lượng nuôi trồng ước đạt4, 425 tấn tăng 15.3 %. Sản lượng khai thác ước đạt 4,293 tấn, giảm 6.8 %. Tổng vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản trên địa phận quý 1 ước thực thi 14,532 tỷ đồng, tăng 8.7 % so với quí I / 2011 ( quý 1/2011 tăng 12.5 % ). Vốn xây dựngthuộc ngân sách thành phố quý 1 ước thực thi 2,225. 3 tỷ đồng, tăng 5 % so vớicùng kỳ. Cấp thành phố ước triển khai 1,292. 5 tỷ đồng, chiếm 58 % ; cấp quậnhuyện ước thực thi 932.8 tỷ đồng, chiếm 42 %. 2 tháng đầu năm, toàn thành phố đã có 4,286 giấy phép với diện tích quy hoạnh sàn748. 7 ngàn mnhà ở tư nhân riêng không liên quan gì đến nhau được cấp phép kiến thiết xây dựng và sửa chữa thay thế. Trongđó cấp cho thiết kế xây dựng mới 3,783 giấy phép, với diện tích quy hoạnh 702 ngàn mvà 503 giấyphép sửa chữa thay thế lớn, với diện tích quy hoạnh 46.7 ngàn mSo với cùng kỳ bằng 88 % về giấy phép ( – 535 ) và bằng 80 % về diện tích quy hoạnh ( – 76.5 ngàn m ). Từ đầu năm đến ngày 15/3, có 59 dự án có vốn quốc tế được cấp phépvới tổng vốn đầu tư ĐK là 39 triệu USD. Qui mô vốn của dự án nhỏ, 15/59 dựán có vốn đầu tư dưới 100 ngàn USD. Hình thức đâu tư liên kết kinh doanh có 13 dự ánvốn đầu tư 6.7 triệu USD, 100 % vốn quốc tế có 46 dự án với vốn đầu tư 32.3 triệu USD.Chia theo đầu tư : Ngành công nghiệp 7 dự án, vốn đầu tư 15.5 triệu USD.Ngành thiết kế xây dựng 6 dự án, vốn đầu tư 3.6 triệu USD. Ngành thương nghiệp 20 dựán vốn đầu tư 12 triệu USD. Ngành kinh doanh thương mại bất động sản và dịch vụ tư vấn 23 dự án vốn đầu tư 7.1 triệu USD, … 19 dự án kiểm soát và điều chỉnh vốn, số vốn đầu tư tăng 20.4 triệu USD. Tổng vốn đầutư cấp mới và kiểm soát và điều chỉnh đến 15/3 đạt 59.4 triệu USD. 10 dự án giải thể và chuyển đi tỉnh thành khác với vốn đầu tư 50.1 triệuUSD, riêng dự án công ty Căn hộ Nước Hàn có số vốn là 43.7 triệu USD.Số dự án còn hiệu lực thực thi hiện hành hoạt động giải trí đến ngày 15/3 là 4,186 dự án với vốn đầutư 31,586. 8 triệu USD, tăng 310 dự án và tăng 1,864. 3 triệu USD vốn đầu tư sovới cùng kỳ năm 2011. Đơn vị tư vấn : Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên XanhDự án : Khu nhà ở và chung cưTổng mức kinh doanh nhỏ và lệch giá dịch vụ trên địa phận thành phố trong thángước đạt 43,581 tỷ đồng, tăng 4.4 % so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế tài chính cóvốn quốc tế có mức tăng thấp nhất ( + 2.8 % ). So với tháng 3/2011, tổng mức kinh doanh nhỏ hàng hoá và dịch vụ tăng 20.4 %. Trong đó lệch giá du lịch ( gồm có du lịch lữ hành và khách sạn ) tăng 32.8 %. Dự ước quí I, tổng mức kinh doanh bán lẻ hàng hoá và lệch giá dịch vụ đạt 128,749 tỷ đồng, tăng 21 % so với quí I / 2011 ( cùng kỳ năm trước tăng 20.4 % ). Kinh tế nhànước 28,155 tỷ đồng, tăng 15.5 %. Kinh tế ngoài nhà nước 96,994 tỷ đồng, tăng22. 8 % ; Kinh tế có vốn đầu tư quốc tế 3,601 tỷ đồng, tăng 18.4 %. Nếu loại trừ yếu tố dịch chuyển giá, tổng mức kinh doanh nhỏ sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ quýI / 2012 tăng 5.7 % so với cùng kỳ năm trước ( quý I / 2011 tăng 9.7 % ) Giá tiêu dùng tháng 3 tăng 0.12 % so với tháng 2, đây là mức tăng thấp nhấttính từ tháng 9/2010 đến nay. Mức tăng thấp đa phần do nhóm : “ hàng ăn và dịch vụăn uống giảm 0.74 % ”, “ nhóm đồ uống và thuốc lá ”, giảm 0.25 % ; 9 nhóm hàng cònlại đều tăng với mức tăng không đáng kể. Trong tháng có đợt kiểm soát và điều chỉnh tăng giáxăng dầu và ga chất đốt nên nhóm “ nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD ” tăng tới2. 51 % đã ảnh hưởng tác động đến mức tăng chung. Giá hàng thực phẩm giảm, thịt heo giảm 5,09 %. Ngoài ra 1 số ít mặt hàngthực phẩm cũng giảm nhẹ do nguồn phân phối khá : thủy hải sản tươi sống ( – 0.38 % ) ; thủy hải sản chế biến ( – 1.71 % ) ; những loại đậu hạt ( – 0.09 % ) ; rau những loại ( – 4.87 % ) ; tráicây những loại ( – 0.53 % ). Giá gas tăng trung bình 7.26 % so tháng trước ; nguyên vật liệu tăng2. 13 % ; Thuốc và dụng cụ y tế tăng 0.80 %. So với tháng 3/2011, chỉ số giá hàng hóatiêu dùng tăng 13.06 %. Hàng hóa thuộc nhóm “ ăn và dịch vụ nhà hàng ” tăng cao nhất ( + 18.23 % ), tiếp theo là nhóm “ nhà ở, điện nước, chất đốt và vật tư thiết kế xây dựng ” ( + 16,13 % ) và nhóm “ giao thông vận tải ” ( + 12,16 % ). So với tháng 12/2011, chỉ số giá sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 2.35 %. Chỉ số giá trung bình 3 tháng đầu năm 2012 tăng 14.73 % so với cùng kỳ năm 2011. Giá vàng xê dịch mức giá của tháng trước, nhưng vẫn tăng 20,25 % so với tháng3 / 2011. Chỉ số giá USD giảm 0,9 % so với tháng trước và giảm 4,97 % so với tháng3 / 2011. Tổng kim ngạnh xuất nhập khẩu hàng hoá quí I của những doanh nghiệp trên địabàn thành phố ( không tính dầu thô ) ước đạt 10,755 triệu USD, tăng 789.8 triệu USDĐơn vị tư vấn : Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh10Dự án : Khu nhà ở và chung cưso với quí I / 2011 ( tăng 7.9 % ). Khu vực kinh tế tài chính trong nước ước đạt chiếm 67.3 %, tăng6 % ; khu vực kinh tế tài chính có vốn quốc tế chiếm 32.7 %, tăng 12.1 %. Trong quí I, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước thực thi 6,249. 7 triệuUSD, tăng 8.6 % so với quí I / 2011 ; Loại trừ trị giá dầu thô, tổng kim ngạch xuấtkhẩu ước triển khai 4,563. 4 triệu USD, tăng 8.5 %. Ước tính quí I kim ngạch hànghoá nhập khẩu đạt 6,191. 6 triệu USD, tăng 7.5 % so với quí I / 2011. Doanh thu vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa quí I / 2012 đạt 7,330. 7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng67. 6 % trong tổng doanh thu luân chuyển, tăng 43.2 % so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ngành vận tải đường bộ đường thủy chiếm tỷ trọng 40 % ( cùng kỳ là 40.7 % ) trongdoanh thu luân chuyển sản phẩm & hàng hóa tăng 40.6 %. Doanh thu vận tải đường bộ hành khách quí I / 2012 đạt 3,506. 2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33.4 % trong tổng doanh thu luân chuyển, tăng35. 3 % so với cùng kỳ. Thành phần kinh tế tài chính ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng 71.5 % trong lệch giá luân chuyển, tăng 42.5 %, kinh tế tài chính có vốn quốc tế tăng 19.7 %. Doanh thu vận tải đường bộ hành khách đường đi bộ chiếm 80.3 % trong lệch giá vận tải đường bộ hànhkhách, tăng 45.7 % so quí I / 2011. Tổng lượng sản phẩm & hàng hóa trải qua cảng sông và cảng biển ba tháng ước đạt14, 072.1 nghìn tấn, tăng 5.3 % so với 3 tháng cùng kỳ năm trước ; trong đó hàng hoáxuất ngoại 5,354. 1 ngàn tấn, chiếm 38 %, tăng 4.4 % ; hàng nhập ngoại 6,684 ngàn tấn, chiếm 47.5 %, tăng 5.6 %. Doanh thu cả quí của bưu chính viễn thông ước đạt 473.5 tỷ đồng, bằng25. 2 % lệch giá của quí I / 2011 ; lệch giá viễn thông chiếm 44.2 %, giảm 87.5 % và đa phần thu từ những thuê bao của năm trước ; lệch giá bưu chính chiếm 55.8 %, tăng 28.4 % so với quí I / 2011. Tổng thu ngân sách Nhà nước 3 tháng ước thực thi 49,969 tỷ đồng, đạt 21.4 % dự trù, giảm 7.5 % so cùng kỳ ( cùng kỳ năm 2011 tăng 35,5 % ). Trongđó thu trong nước đạt 29,028 tỷ đồng, đạt 23.5 % dự trù, giảm 4 % so cùng kỳ ; thu từdầu thô đạt 6,932 tỷ đồng, đạt 27.7 % dự trù, giảm 17.3 % ; thu từ hoạt động giải trí xuấtnhập khẩu đạt 13,500 tỷ đồng, đạt 17.1 % dự trù, giảm 9.9 %. Thu từ doanh nghiệp nhà nước chiếm 22 % tổng thu trong nước, tăng 0.4 % socùng kỳ. Trong đó : Nhà nước TW ước triển khai 3,768 tỷ đồng, tăng 1.4 % ; Nhà nước địa phương 2,632 tỷ đồng, giảm 1 %. Thu từ khu vực ngoài nhà nước7, 007 tỷ đồng, chiếm 24.1 %, tăng 2.3 % so cùng kỳ. Thu từ khu vực đầu tư nướcĐơn vị tư vấn : Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh11Dự án : Khu nhà ở và chung cưngoài đạt 6,448 tỷ đồng, chiếm 22.2 %, tăng 6.7 %. Thu khác đạt 9,173 tỷ đồng, giảm 16.3 % ; trong đó thuế thu nhập cá thể đạt 5,610 tỷ đồng, tăng 35.3 %. Thu ngân sách nhà nước địa phương 3 tháng ước đạt 11,898. 2 tỷ đồng, đạt27. 8 % dự trù, giảm 9.7 % so cùng kỳ ( cùng kỳ năm 2011 tăng 39.6 % ). Tổng chi ngân sách địa phương ( trừ tạm ứng ) 3 tháng ước thực thi 5,238 tỷ đồng, đạt 14 % dự trù, bằng 47.4 % so cùng kỳ. Chi đầu tư tăng trưởng ước thực thi 538 tỷ đồng, bằng 7.2 % so cùng kỳ, trongđó trả lãi cho nguồn vốn vay chiếm 21.9 % tổng chi đầu tư do đó nguồn chi thực tếđầu tư cho quí I ước chỉ đạt 5.6 % mức chi của quí I / 2011. Chi liên tục đạt4, 159 tỷ đồng, tăng 17.1 % so cùng kỳ ; trong đó, chi sự nghiệp kinh tế tài chính 212 tỷ đồng, bằng 56.2 % so cùng kỳ ; chi sự nghiệp giáo dục giảng dạy 1,249 tỷ đồng, tăng 36.9 % ; chi sự nghiệp y tế 422 tỷ đồng, tăng 19.1 % ; chi quản trị hành chánh tăng 9.6 % ; chiđảm bảo xã hội tăng 48.3 % ; chi sự nghiệp điều tra và nghiên cứu khoa học tăng 104.4 %. Tổng chi ngân sách nhà nước địa phương kể cả tạm ứng quí I ước đạt18, 137 tỷ đồng, đạt 42.4 % dự trù, giảm 20.8 % so cùng kỳ ( cùng kỳ năm 2011 tăng 36.7 % ). Tổng vốn kêu gọi trên địa phận thành phố đến cuối tháng 3 ước đạt 904.9 ngàn tỷ đồng, tăng 1.6 % so tháng trước, tăng 14.9 % so cùng kỳ. Vốn kêu gọi củacác Ngân hàng Thương mại CP chiếm 58.5 % tổng vốn kêu gọi, tăng 16.1 % socùng kỳ. Vốn kêu gọi bằng ngoại tệ chiếm 23.9 %, giảm 5 % so cùng kỳ. Vốn huyđộng VNĐ chiếm 76.1 % tổng vốn kêu gọi, tăng 23 % so cùng kỳ, trong đó tiền gửitiết kiệm tăng 30.8 %, chiếm 38.3 %. Tổng dư nợ tín dụng thanh toán trên địa phận thành phố đến cuối tháng 3 ước đạt 767.3 ngàn tỷ đồng, tăng 1.8 % so tháng trước, tăng 4.8 % so cùng kỳ. Dư nợ tín dụng thanh toán củacác Ngân hàng Thương mại CP đạt 385.4 ngàn tỷ đồng, chiếm 50.2 % tổng dưnợ, tăng 4.5 % so cùng kỳ. Dư nợ tín dụng thanh toán bằng ngoại tệ đạt 207.5 ngàn tỷ đồng, chiếm 27 % tổng dư nợ, giảm 0.7 % so cùng kỳ. Dư nợ tín dụng thanh toán bằng VNĐ chiếm73 % tổng dư nợ, tăng 7 % so cùng kỳ. Dư nợ tín dụng thanh toán trung dài hạn chiếm 44 %, tăng2. 3 %. Dư nợ tín dụng thanh toán thời gian ngắn tăng 6.9 % so cùng kỳ. Nhìn chung kinh doanh thị trường chứng khoán trong những ngày đầu tháng 3 đã khởisắc, khối lượng và giá trị thanh toán giao dịch đều tăng so tháng trước và so với cùng kỳ. Tínhđến ngày 15/3 tổng số sàn chứng khoán thanh toán giao dịch khớp lệnh là 310 gồm 305 CP vàĐơn vị tư vấn : Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh12Dự án : Khu nhà ở và chung cư5 chứng từ quỹ. Tổng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt 271,892 tỷ đồng, tăng 2.7 % so với đầu năm, trong đó : CP đạt 200,462 tỷ đồng, chiếm 73.7 %, trái phiếu đạt68, 669 tỷ đồng, chiếm 25.3 %, chứng từ quỹ đạt 2,761 tỷ đồng, chiếm 1 %. Giá trị thịtrường của những sàn chứng khoán niêm yết đạt 608,555 tỷ đồng, tăng 33.7 % so đầu năm. VN-index tại thời gian báo cáo giải trình đạt 441.85 điểm, tăng 25.7 % so đầu năm, tương ứngtăng 90.3 điểm. Khối lượng thanh toán giao dịch của 11 ngày đầu tháng 3 đạt 1,007. 4 triệu chứng khoán, tăng 107.9 % so tháng 2, trung bình mỗi phiên có 91.6 triệu chứng khoán được chuyểnnhượng với giá trị đạt 1,467. 4 tỷ đồng. Giá trị thanh toán giao dịch của 11 ngày đầu tháng 3 đạt 16,141. 6 tỷ đồng, tăng 115.6 % sotháng trước và tăng 88.2 % so cùng kỳ. Trong đó : giá trị thanh toán giao dịch khớp lệnh đạt12, 498.8 tỷ đồng, chiếm 77.4 % tổng giá trị thanh toán giao dịch, tăng 74.6 % so cùng kỳ ; II. 2. Tình hình xã hội Tp. HCM quý 1/2012 Từ đầu năm đến nay những đơn vị chức năng thẩm mỹ và nghệ thuật đã tổ chức triển khai 360 suất diễn, thu hút330 ngàn lượt người xem. Tính đến tháng 3 có gần 200 giải thể thao phong tràođược tổ chức triển khai, cung ứng được nhu yếu tham gia tập luyện và tranh tài thể thao củangười dân thành phố. Thành phố đã đạt được thành tích cao trong thể thao : Thiđấu trong nước : cử 33 HLV, 172 VĐV, 1 chuyên gia thuộc 10 môn thể thao thamdự 11 giải toàn nước. Kết quả đạt 29 HCV, 17 HCB, 17 HCĐ ( trong đó, giải cờtướng hạng I đạt 2 HCV, 1 HCB, giải nhất toàn đoàn ). Thi đấu quốc tế : cử 11 lượtgồm 15 HLV, 54 VĐV thuộc 7 môn thể thao tham gia 14 giải quốc tế gồm 1 giải vôđịch Thế giới, 3 giải vô địch, trẻ châu Á và 10 giải lan rộng ra. Trong 2 tháng đầu năm phát hiện 1.706 ca bệnh sốt xuất huyết, giảm 27 % ( giảm 631 ca ) so với cùng kỳ năm 2011. Bệnh tay chân miệng có vận tốc lây lanbệnh nhanh, trong 2 tháng đầu năm đã có 925 ca mắc, số ca nhiễm gấp 3 lần sovới cùng kỳ năm 2011 đã có 1 ca tử trận. Công tác khám chữa bệnh : Trong 3 tháng đầu năm, số lượt người khámchữa bệnh ước đạt 6.3 triệu lượt, tăng 5.5 % so với cùng kỳ ; số bệnh nhân điều trịnội trú ước đạt 302.1 ngàn lượt, tăng 5 % ; số bệnh nhân điều trị ngoại trú 1.2 triệulượt, tăng 6 %. Đơn vị tư vấn : Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh13Dự án : Khu nhà ở và chung cưTình hình trật tự bảo đảm an toàn xã hội ( Từ 01/12/2011 đến 29/02/2012 ) đã pháthiện và giải quyết và xử lý 139 vụ vi phạm kinh tế tài chính, tăng 13 vụ so cùng kỳ. Thành phố đã xảy ra1, 084 vuphạm pháp hình sự, so với cùng kỳ giảm 179 vuso với cùng kỳ nămtrước. Toàn thành phố có 314 vụ vi phạm ma túy, giảm 18 vụ so cùng kỳ. Đã triệtphá 20 ômai dâm tận dụng kinh doanh thương mại nhà trọ, khách sạn để hoạt động giải trí, băt giư139 người tổ chức triển khai môi giới và gái mại dâm ; Đã lập hồ sơ giải quyết và xử lý 443 vụ tổ chức triển khai cờbạc với 2,129 người tham gia, thu giữ trên 1.2 tỷ đồng và một số ít gia tài khác. Thành phố đã xảy ra 317.5 ngàn trường hợp vi phạm luật giao thông vận tải. 161 vutai nạn giao thông vận tải đường đi bộ làm 142 người chết, 77 ngươi bithương. Tai nạngiao thông đường tàu : xảy ra 01 vụ, làm chết 01 người ; Tai nạn giao thông vận tải đườngthủy xảy ra 04 vụ, không gây thiệt hại về người. Tính đến ngày 15/02/2012 đã xảy ra 28 vụ cháy so với cùng kỳ tăng 3 vụ, không có người chết, thiệt hại về gia tài trị giá khoảng chừng trên 317 triệu đồng. Đã xảyra 03 vụ nổ so với cùng kỳ tăng 02 vụ, không có người chết, bị thương 9 người. Trong quý I, những khu vực kinh tế tài chính trên địa phận thành phố đã lôi cuốn lao độngvà xử lý việc làm cho 68.5 ngàn lượt người, đạt 25.9 % so kế hoạch năm 2012, tăng 15.2 % so cùng kỳ năm 2011. So với quý 1 năm 2011, số người đăng kýhưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 43. II. 3. Thị trường bất động sản Tp. HCM quý 1/2012 II. 3.1. Căn hộ để bán  Nguồn cungTrong Q1 / 2012 chỉ có 2 dự án mới cung ứng khoảng chừng 300 căn hộ cao cấp. Tổngnguồn cung sơ cấp giảm khoảng chừng – 12 % so với quý trước và khoảng chừng – 30 % so vớicùng kỳ năm trước. Đơn vị tư vấn : Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh14Dự án : Khu nhà ở và nhà ở + Nguồn cung sơ cấpThứ tự của những Q. đứng vị trí số 1 đã biến hóa khi Q. Bình Tân thay thếquận Quận Thủ Đức ở vị trí đứng vị trí số 1 với 16 % thị trường sơ cấp. Tương tự, Q. 7 cũngkhông còn góp phần thị phần lớn nhất cho thị trường sơ cấp. + Thị trường thứ cấp theo hạngĐơn vị tư vấn : Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh15Dự án : Khu nhà ở và chung cưCăn hộ hạng C vẫn chiếm lợi thế với 79 % thị trường. Trong khoảngthời gian Q1 / 2011 – Q1 / 2012, hạng B mất thị trường nhiều nhất, giảm 5 điểm phầntrăm xuống còn 13 % trong quý này. + Tình hình hoạt độngKhông có đổi khác gì đặc biệt quan trọng trong khuynh hướng chung của thị trường. Khoảng 900 căn hộ cao cấp bán được, dẫn đến tỷ suất hấp thụ 7 %, không đổi khác so vớiquý trước nhưng đã giảm mạnh 12 điểm Tỷ Lệ so với cùng kỳ năm ngoái.  Nguồn cầuTrên thị trường hiện tại, người mua chăm sóc nhiều đến giá cả. Cănhộ nhỏ ở dự án hạng C sẽ vẫn là loại sản phẩm hút khách nhất trong những quý tới.  Triển vọngNguồn cung tương lai dự kiếnĐơn vị tư vấn : Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh16Dự án : Khu nhà ở và chung cưKhoảng 14 dự án với hơn 5,000 căn hộ cao cấp dự kiến sẽ hoàn thành xong vàocuối năm 2013 và hoàn toàn có thể được chào bán trong năm 2012. Đến cuối năm năm nay, sẽcó khoảng chừng 70,000 nhà ở tương lai từ hơn 115 dự án dự kiến triển khai xong và đượcđưa vào sử dụng. II. 3.2. Căn hộ dịch vụ  Nguồn cungTrong Q1 / 2012, có 2 dự án mới với 89 căn tham gia vào thị trường đãlàm cho tổng nguồn cung phân khúc hạng B tăng 6 % so với Q4 / 2011. Tính đến Q1 / 2012, có 62 dự án căn hộ cao cấp dịch vụ cung ứng khoảng chừng 3,300 căn, tăng 3 % so với quý trước và 2 % so với cùng kỳ năm trước. Đơn vị tư vấn : Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh17Dự án : Khu nhà ở và nhà ở + Nguồn cung + Tình hình hoạt độngGhi chú : Giá thuê trung bình tính trên diện tích quy hoạnh thuần bao gồmphí dịch vụ, không gồm có VAT.Đơn vị tư vấn : Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh18Dự án : Khu nhà ở và chung cưCả hiệu suất thuê trung bình và giá thuê của toàn thị trườnggiảm nhẹ khoảng chừng – 1 %. Trong Q1 / 2012, hiệu suất thuê trung bình đạt 84 % trong lúc giá thuê trung bình là 487,000 VND / m / tháng. Tình hình hoạt độngcủa hạng A và C tương đối không thay đổi so với Q4 / 2011 ; tuy nhiên ; hiệu suất cho thuêvà cả giá thuê của hạng B giảm do sự tham gia của 2 dự án mới. Khu vực TT và những khu đô thị mới gồm Q. 2 và 7 cung cấpgiá thuê cao ở mức hơn 416.000 VND / m / tháng ; ngược lại những Q. khác có giáthuê thấp hơn. Căn hộ dạng 1 và 2 phòng ngủ được tiêu thụ cao nhất. Hơn 85 % cănhộ 1 và 2 phòng ngủđược thuê.  Nguồn cầuKhách thuê dài hạn chiếm lợi thế trong thị trường với hơn 90 % tổngkhách thuê. Căn hộ dịch vụ liên tục đương đầu với sự cạnh tranh đối đầu quyết liệt với cănhộ cho thuê và biệt thự nghỉ dưỡng cho thuê so với lưu trú dài hạn và với khách sạn đối vớilưu trú thời gian ngắn.  Triển vọngNguồn cung tương lai dự kiếnĐơn vị tư vấn : Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh19Dự án : Khu nhà ở và chung cư20 dự án nhà ở dịch vụ với hơn 3.800 căn dự kiến tham gia vào thịtrường trong 5 năm tới. Trong số 20 dự án tương lai, 6 dự án dự kiến đi vào hoạtđộng trong năm 2012 và cung ứng khoảng chừng 450 căn. Các dự án này tọa lạc tại khuvực TT và những khu vực đô thị mới ( Q. 2 và 7 ). II. 3.3. Biệt thự và nhà liền kế  Nguồn cungKhông có dự án mới tham gia thị trường trong quý này. Nguồn cung sơ cấpgiảm nhẹ 4 % so với quý trước, đạt khoảng chừng 290 căn. Toàn thị trường biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang / nhà liền kề phân phối hơn 3,100 căn. Biệt thựchiếm lĩnh thị trường với hơn 75 % thị trường. Đơn vị tư vấn : Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh20Dự án : Khu nhà ở và chung cưPhía Nam và phía Đông góp phần hơn 80 % nguồn cung của toàn thịtrường. Quận 7 có nguồn cung lớn nhất, tương ứng với 54 % thị trường, theo sau làquận 9 với 16 % thị trường. Các Q. này cũng phân phối nguồn cung lớn cho phânkhúc đất nền. + Nguồn cungGiá thanh toán giao dịch trung bình trên thị trường sơ cấp và giá chào bán trungbình trên thị trường thứ cấp giảm – 7 % so với quý trước. Khoảng giá trên thị trường sơ cấp phần đông không đổi khác so với quýtrước. Khoảng giá của biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang xê dịch từ 4.7 tỷ đồng đến 87 tỷ đồng / căn, vàcủa nhà liền kề từ 1.9 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng / căn. Giá chào bán trung bình của đất nền tại Q. 9 tăng 3 %, còn cácquận khác giảm từ – 1 % đến – 9 % so với quý trước. So với cùng kỳ năm trước, giáđất nền trung bình tại Q. 2 tăng 5 %, trong khi giá của những Q. khác giảm từ-3 % đến – 25 %.  Nguồn cầuThị trường sơ cấp có tình hình hoạt động giải trí thấp. Tỉ lệ hấp thụ của thịĐơn vị tư vấn : Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh21Dự án : Khu nhà ở và chung cưtrường giảm từ 13 % trong quý trước xuống 5 % trong quý này. Các dự án biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang hạng sang có sức mê hoặc mạnh so với nhữngngười giàu. Các dự án này được tăng trưởng trên ý tưởng sáng tạo rất hạng sang bởi những chủ đầutư có đẳng cấp và sang trọng và được quản trị bởi những nhà điều hành quản lý nổi tiếng. Ngoài ra, những dựán này hầu hết được tọa lạc tại những vị trí đắc địa, cung ứng thiên nhiên và môi trường khác biệt, cónhững tiện ích thiết yếu cho một đời sống sang trọng và quý phái. Phần lớn người Nước Ta đều ưa thích mô hình bất động sản gắnliền với đất. Các Q. ngoài thành phố với quỹ đất lớn và những dự án hạ tầng quantrọng đang được tăng cấp sẽ được kỳ vọng lôi cuốn một nguồn cầu lớn cho loạihình nhà ở thấp tầng, đặc biệt quan trọng là những biệt thự cao cấp / nhà liền kề với mức giá phải chăng.  Triển vọngNguồn cung tương lai gồm có hơn 140 dự án với diện tích quy hoạnh 8,500 havà khoảng chừng 60,000 căn trong vòng 8 năm tới. Trong thời gian ngắn từ 2012 đến 2013, phía Đông và phía Nam sẽ tiếptục là nguồn cung chính cho thị trường biệt thự nghỉ dưỡng / nhà liền kề. Đơn vị tư vấn : Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh22Dự án : Khu nhà ở và chung cưCHƯƠNG III : SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯIII. 1. Mục tiêu của dự ánNhằm hòa chung vào khuynh hướng tăng trưởng kinh tế tài chính và thực thi chính sáchcủa Ủy ban Nhân dân Quận 8 nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung, Công ty TNHH Thành Thủy đã tăng nhanh đầu tư thiết kế xây dựng khu nhà ở và chung cưThành Thủy nhằm đón đầu nhu yếu thị trường và nhất là hướng tới những mụctiêu xã hội tốt đẹp. Công ty TNHH Thành Thủy luôn mong ước tạo nên nhiều tổấm cho mọi người với vẻ đẹp sang chảnh, văn minh. Khi dự án đi vào khai thác sẽđáp ứng nhu yếu nhà ở của người dân và sẽ góp thêm phần làm đồng nhất hóa Quận 8. Song song đó, dự án còn đem lại nhiều doanh thu cho công ty và thời cơ việc làmcho rất nhiều người. Vì vậy hoàn toàn có thể khẳng định chắc chắn, Công ty TNHH Thành Thủy triển khai dự ánkhông chỉ vì yếu tố kinh tế tài chính mà còn luôn hướng tới những tiềm năng có ý nghĩa xãhội thiết thực. III. 2. Sự thiết yếu phải đầu tưTrong nhiều năm qua, nhà ở là một trong những yếu tố kinh tế tài chính – xã hộiquan trọng. Đặc biệt, tại Tp. Hồ Chí Minh, nhu yếu về nhà ở đang là yếu tố rấtbức thiết của người dân. Với dân số trên 8 triệu người, việc cung ứng được quỹ nhàở cho hàng loạt dân cư đô thị không phải là việc đơn thuần. Trước tình hình đó, thiết yếu phải có giải pháp khắc phục, một mặt hạn chếsự ngày càng tăng dân số, đặc biệt quan trọng là ngày càng tăng dân số cơ học, một mặt phải tổ chức triển khai tái cấutrúc và tái sắp xếp dân cư hài hòa và hợp lý, song song với việc tái tạo thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống hạ tầngkỹ thuật để phân phối được nhu yếu của xã hội. Vì vậy, việc đầu tư thiết kế xây dựng Khu nhà ở và nhà ở Thành Thủy là mộttrong những khuynh hướng đầu tư đúng đắn, cung ứng được nhu yếu của thị trường. Đơn vị tư vấn : Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh23Dự án : Khu nhà ở và chung cưCHƯƠNG IV : PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦUTƯIV. 1. Vị trí địa lýKhu nhà ở và căn hộ cao cấp Thành Thủy được kiến thiết xây dựng tại phường 16 Q. 8. Hình : Bản đồ Quận 8 ( Thành phố Hồ Chí Minh ) Giới hạn của khu đất như sau : + Phía Đông : giáp khu dân cư hiện hữu ; Đơn vị tư vấn : Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh24Dự án : Khu nhà ở và nhà ở + Phía Tây : giáp đường An Dương Vương ( lộ giới 40 m ) + Phía Nam : giáp khu dân cư hiện hữu + Phía Bắc : giáp đường hiện hữu ( lộ giới 20 m ) IV. 2. Điều kiện tự nhiênBề mặt địa hình khu vực thiết kế xây dựng dự án tương đối thấp và phẳng phiu. Nơi đây có nhiều sông rạch chằng chịt như kênh Đôi, sông Bến Nghé, kênhTàu Hũ, rạch Ong Lớn, rạch Ong Bé, rạch Xóm Củi, rạch Lồng Đèn, kinh LòGốm, kinh Ngang số 1, kinh Ngang số 2, kinh Ngang số 3 lại chia nhỏ Q. 8 thành những mảnh vụn. Sông bị nhiễm phèn nặng do chính sách bán nhật triều, ảnh hưởng tác động từ giómùa Đông Nam thổi từ biển Đông. Khu vực Q. 8 có điều kiện kèm theo khí hậu tựa như với điều kiện kèm theo khí hậu thànhphố Hồ Chí Minh : – Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa gió mùa cận xích đạo, có nhiệt độ cao đềutrong năm. Có hai mùa rõ ràng là mùa mưa và mùa khô, mùa khô lê dài từ tháng12 đến tháng 4, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11. – Lượng mưa cao, trung bình / năm 1,949 mm, năm cao nhất 2,718 mm ( năm2008 ) và năm nhỏ nhất 1,392 mm ( năm 1958 ). – Lượng bức xạ dồi dào, trung bình khoảng chừng 140 / kcal / cm / năm. – Độ ẩm không khí tương đối : + Độ ẩm trung bình / năm khoảng chừng 80.82 % ; + Độ ẩm thấp nhất vào mùa khô khoảng chừng 71.7 % và mức thấp tuyệt đốixuống tới khoảng chừng 20 % ; + Độ ẩm cao nhất vào mùa mưa khoảng chừng 86.8 % và có trị số cao tuyệt đối tớikhoảng 100 %. – Số giờ nắng trung bình : 6-8 giờ / ngày. – Tổng lượng bốc hơi / năm : 1,114 ml. Đơn vị tư vấn : Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh25

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *