Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

… … … …., ngày … .. tháng … .. năm … … ..

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Số ……../HĐ

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm năm trước ;Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và những văn bản hướng dẫn thi hành ;Căn cứ Nghị định số : … … .. / năm ngoái / NĐ-CP ngày …. tháng …. năm năm ngoái của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể thi hành một số ít điều của Luật Kinh doanh bất động sản ;Các địa thế căn cứ pháp lý khác .Hai bên chúng tôi gồm :

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

– Tên doanh nghiệp : …………………………………………………………………..- Địa chỉ : ………………………………………………………………………………….- Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp / Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại :- Mã số doanh nghiệp : ……………………………………………………………….- Người đại diện thay mặt theo pháp lý : … … … … … … … … … … .. Chức vụ : ..- Số điện thoại thông minh liên hệ : ……………………………………………………………….- Số thông tin tài khoản ( nếu có ) : … … … … … … … … … … …. Tại ngân hàng nhà nước : …- Mã số thuế : …………………………………………………………………………….

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

– Ông / Bà1 : …………………………………………………………………………………- Sinh ngày : … … … … … … … … …. / … … … … … … … … .. / ………………..- Giấy chứng minh nhân dân / Hộ chiếu số : … … … … … … … … … …. Cấp ngày : … .. / … …. / … … …Tại- Quốc tịch ( so với người quốc tế ) : …………………………………………- Địa chỉ liên hệ : ………………………………………………………………………..- Số điện thoại cảm ứng : …………………………………………………………………………- E-Mail : ……………………………………………………………………………………( Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là cá thể thì chỉ ghi thông tin về cá thể. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là nhiều người thì ghi thông tin đơn cử của từng cá thể nhận chuyển nhượng. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là vợ và chồng hoặc Quyền sử dụng đất là gia tài thuộc sở hữu chung vợ chồng theo lao lý pháp lý thì ghi thông tin của cả vợ và chồng. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là tổ chức triển khai thì ghi thông tin của tổ chức triển khai ) .Hai bên đồng ý chấp thuận thực thi việc chuyển nhươngk quyền sử dụng đất theo những thỏa thuận hợp tác sau đây :

Điều 1. Thông tin về thửa đất chuyển nhượng

1. Quyền sử dụng đất của bên chuyển nhượng so với thửa đất theo : …………………………………………………………………………………………………( Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, …. )2. Đặc điểm đơn cử của thửa đất như sau :- Thửa đất số : …………………………………………………………………………..- Tờ map số : …………………………………………………………………………- Địa chỉ thửa đất : ……………………………………………………………………..- Diện tích : … … … … …. / … … … mét vuông ( Bằng chữ : ……………………………. )- Hình thức sử dụng :+ Sử dụng riêng : … … … … … …. mét vuông+ Sử dụng chung : … … … … … … mét vuông- Mục đích sử dụng : …………………………………………………………………..- Thời hạn sử dụng : ……………………………………………………………………- Nguồn gốc sử dụng : …………………………………………………………………Những hạn chế về quyền sử dụng đất ( nếu có ) : ………………………………3. Các chỉ tiêu về thiết kế xây dựng của thửa đất như sau :- Mật độ thiết kế xây dựng : ……………………………………………………………………- Số tầng cao của khu công trình kiến thiết xây dựng : …………………………………………- Chiều cao tối đa của khu công trình kiến thiết xây dựng : …………………………………..- Các chỉ tiêu khác theo quy hoạch được duyệt : ………………………………4. Nhà, khu công trình thiết kế xây dựng gắn liền với đất :a ) Đất đã có hạ tầng kỹ thuật ( nếu là đất trong dự án Bất Động Sản đã được góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng ) ;b ) Đặc điểm nhà, khu công trình thiết kế xây dựng gắn liền với đất : … … … … …. ( nếu có ) .

Điều 2. Giá chuyển nhượng

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là : … … … … .. đồng ( bằng chữ : …………………………………. đồng Nước Ta ) .( Có thể ghi chi tiết cụ thể gồm có :- Giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất : ………………………………….- Giá trị chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật : ……………………………………..- Giá trị bán / chuyển nhượng nhà, khu công trình thiết kế xây dựng gắn liền với đất hoặc gia tài khác gắn liền với đất : ………………………………………………………………………..- Tiền thuế Hóa Đơn đỏ VAT : ………………………………………………………………………..

Điều 3. Phương thức thanh toán

1. Phương thức giao dịch thanh toán : …………………………………………………………2. Các thỏa thuận hợp tác khác : ……………………………………………………………..

Điều 4. Thời hạn thanh toán

Thanh toán 1 lần hoặc nhiều lần do những bên thỏa thuận hợp tác .

Điều 5. Bàn giao đất và đăng ký quyền sử dụng đất

1. Bàn giao quyền sử dụng đấta ) Việc chuyển giao quyền sử dụng đất được những bên lập thành biên bản ;b ) Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao cho Bên nhận chuyển nhượng những sách vở pháp lý về quyền sử dụng đất kèm theo quyền sử dụng đất :

– Bản gốc của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Bản sao những sách vở pháp lý về đất đai : ………………………………………- Các sách vở khác theo thỏa thuận hợp tác : ……………………………………………..c ) Bàn giao trên thực địa : ……………………………………………………………( Đối với trường hợp chuyển nhượng dất trong dự án Bất Động Sản khu đô thị mới, dự án Bất Động Sản tăng trưởng nhà tại, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng hạ tầng khu công nghiệp và những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng đất có hạ tầng : Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao cho Bên nhận chuyển nhượng những điểm đấu nối hạ tầng kỹ thuật về cấp điện, cấp và thoát nước … …. ) .2. Đăng ký quyền sử dụng đấta ) Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai những thủ tục theo pháp luật pháp lý để ĐK quyền sử dụng đất cho Bên nhận chuyển nhượng tại cơ quan có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý ( nếu là chuyển nhượng đất trong dự án Bất Động Sản ) ;b ) Trong thời hạn … … …. ngày kể từ ngày hợp đồng này được ký kết, Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi ĐK quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng tại cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý ;c ) Bên nhận chuyển nhượng có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với Bên chuyển nhượng thực thi ĐK quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý ;3. Thời điểm chuyển giao đất trên thực địa ………………………………………..4. Các thỏa thuận hợp tác khác : ……………………………………………………………..( Các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác để Bên nhận chuyển nhượng tự thực thi ĐK quyền sử dụng đất, trong trường hợp này, Bên chuyển nhượng phải chuyển giao cho Bên nhận chuyển nhượng những sách vở thiết yếu để làm thủ tục ĐK quyền sử dụng đất ) .

Điều 6. Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí

1. Về thuế do Bên … … … … … … … … … … .. nộp2. Về phí do Bên … … … … … … … … … … … .. nộp3. Các thỏa thuận hợp tác khác : ……………………………………………………………..

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các bên

I. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng

1. Quyền của bên chuyển nhượng ( theo Điều 38 Luật Kinh doanh bất động sản ) :a ) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao dịch thanh toán tiền theo thời hạn và phương pháp đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;b ) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận đất theo đúng thời hạn đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;c ) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên nhận chuyển nhượng gây ra ;d ) Không chuyển giao đất khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác ;đ ) Các quyền khác : ……………………………………………………………………2. Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng ( theo Điều 39 Luật Kinh doanh bất động sản ) :a ) Cung cấp thông tin vừa đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về thông tin do mình phân phối ;b ) Chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đủ diện tích quy hoạnh, đúng vị trí và thực trạng đất theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;c ) Làm thủ tục ĐK đất đai theo lao lý của pháp lý về đất đai và giao Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng, trừ trường hợp bên nhận chuyển nhượng có văn bản đề xuất tự làm thủ tục cấp giấy ghi nhận ;d ) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra ;đ ) Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính với Nhà nước theo pháp luật của pháp lý ;e ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác : …………………………………………………………………

II. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng:

1. Quyền của bên nhận chuyển nhượng ( theo Điều 40 Luật Kinh doanh bất động sản ) :a ) Yêu cầu bên chuyển nhượng phân phối thông tin khá đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất chuyển nhượng ;b ) Yêu cầu bên chuyển nhượng làm thủ tục và giao Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ;c ) Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích quy hoạnh, đúng vị trí và thực trạng đất theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;d ) Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên chuyển nhượng gây ra ;đ ) Có quyền sử dụng đất kể từ thời gian nhận chuyển giao đất từ bên chuyển nhượng ;e ) Các quyền khác : …………………………………………………………………….2. Nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng ( theo Điều 41 Luật Kinh doanh bất động sản ) :a ) Thanh toán tiền cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương pháp thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;b ) Bảo đảm quyền của bên thứ ba so với đất chuyển nhượng ;c ) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra ;d ) Xây dựng nhà, khu công trình kiến thiết xây dựng tuân thủ đúng những lao lý pháp lý và quy hoạch được duyệt ;đ ) Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính với Nhà nước theo pháp luật của pháp lý ;e ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác ………………………………………………………………….

Điều 8. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

1. Bên chuyển nhượng phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm khi vi phạm những lao lý sau :2. Bên nhận chuyển nhượng phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm khi vi phạm những lao lý sau :

Điều 9. Phạt vi phạm hợp đồng

1. Phạt bên chuyển nhượng khi vi phạm hợp đồng theo Khoản 1 Điều 8 của hợp đồng này như sau : …………………………………………………………………………….2. Phạt bên nhận chuyển nhượng khi vi phạm hợp đồng theo Khoản 2 Điều 8 của hợp đồng này như sau : …………………………………………………………………….

Điều 10. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng này sẽ chấm hết trong những trường hợp sau :- ……………………………………………………………………………………………..- ……………………………………………………………………………………………..2. Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng :- ……………………………………………………………………………………………..- ……………………………………………………………………………………………..3. Xử lý khi chấm hết và hủy bỏ Hợp đồng .

Điều 11. Giải quyết tranh chấp

Trong quy trình thực thi Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau ; trong trường hợp không xử lý được thì thống nhất chọn Tòa án hoặc trọng tài xử lý theo pháp luật của pháp lý .

Điều 12. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày … … … … ( hoặc có hiệu lực hiện hành kể từ ngày được công chứng ghi nhận hoặc được Ủy Ban Nhân Dân xác nhận so với trường hợp pháp lý pháp luật phải công chứng hoặc xác nhận ) .2. Hợp đồng này được lâp thành … .. bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ … .. bản, …. bản lưu tại cơ quan thuế, …. và … … bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu so với nhà và khu công trình. / .

 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
(Ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu và ghi chức vụ người ký)

Chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *