Mẫu hợp đồng góp vốn giữa cá nhân và công ty

Nhằm tăng trưởng mặt kinh doanh nhưng bảo vệ về mặt kinh tế tài chính, thì những cá thể hay tổ thức sẽ chọn hình thức góp vốn để góp vốn đầu tư nhằm mục đích kinh doanh tạo ra doanh thu tốt hơn. Sau đây chúng tôi sẽ san sẻ mẫu hợp đồng góp vốn giữa cá thể và công ty, cùng tìm hiểu thêm nhé !

Hợp đồng góp vốn đầu tư là gì?

Hợp đồng góp vốn góp vốn đầu tư hay còn gọi là hợp đồng hợp tác góp vốn đầu tư là hợp đồng được ký kết giữa những bên hoàn toàn có thể là cá thể hoặc tổ chức triển khai để thỏa thuận hợp tác về việc cùng triển khai việc góp vốn để thực thi một dự án Bất Động Sản kinh doanh nhằm mục đích tạo ra doanh thu và phân loại doanh thu. Hợp đồng góp vốn được lập ra dùng để ghi chép về việc thỏa thuận hợp tác góp vốn kinh doanh giữa những thành viên trong hội đồng quản trị .
Vốn góp ở đây hoàn toàn có thể là vật, tiền, sách vở có giá và quyền gia tài. Có thể ví dụ như quyền sử dụng đất, nhà tại, khu công trình kiến thiết xây dựng, sản phẩm & hàng hóa, … .

Mẫu hợp đồng góp vốn giữa cá nhân và công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;
Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm .., tại địa chỉ : … … … … … … … …
BÊN GÓP VỐN : ( Sau đây gọi tắt là “ Bên A ” )
Họ và tên : … Sinh năm : … … … … … … … … … … … … … …
CMND số : … cấp ngày … / … / … tại … … … … … … …
HKTT : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
BÊN NHẬN GÓP VỐN : ( Sau đây gọi tắt là “ Bên B ” )
Họ và tên : … Sinh năm : … … … … … … … … … … … … … …
CMND số : … cấp ngày … / … / … tại … … … … … … …
HKTT : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Sau khi bàn luận thỏa thuận hợp tác, hai bên đi đến thống nhất và đồng ý chấp thuận ký kết Hợp đồng góp vốn với những lao lý sau :

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG:

Bên B chấp thuận đồng ý góp vốn cùng Bên A để : … … … … … .

ĐIỀU 2: TỔNG GIÁ TRỊ VỐN GÓP VÀ PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN

2.1 Tổng giá trị vốn góp
Tổng giá trị vốn góp Bên A và Bên B góp để triển khai nội dung nêu tại Điều 1 là : … … … … … VNĐ ( Bằng chữ : … ) .
Nay hai bên cùng thống nhất mỗi bên sẽ góp số tiền là :

 • Bên A : … … … … … .. VNĐ ( Bằng chữ : … ) tương tự … % phần vốn góp trong tổng giá trị vốn góp để thực thi nội dung nêu tại Điều 1 .
 • Bên B : … … … … … .. VNĐ ( Bằng chữ : … ) tương tự … % phần vốn góp trong tổng giá trị vốn góp để triển khai nội dung nêu tại Điều 1 .

2.2 Phương thức góp vốn : Chuyển khoản / tiền mặt phẳng đồng Nước Ta .
2.3 Thời hạn góp vốn : Hai bên thống nhất góp vốn số vốn nêu tại điểm 2.1 Điều này trong thời hạn … ngày / tháng / năm ( hoàn toàn có thể chia ra từng quy trình tiến độ nếu thiết yếu ). Thời gian gia hạn không quá … ngày / tháng .

ĐIỀU 3: PHÂN CHIA LỢI NHUẬN VÀ THUA LỖ

Lợi nhuận được hiểu và khoản tiền còn dư ra sau khi đã trừ đi những ngân sách cho việc góp vốn đầu tư, quản lý tài sản góp vốn .
Lợi nhuận sẽ được phân loại theo tỷ suất sau :

 • Bên A được hưởng … % doanh thu trong tổng giá trị doanh thu thu được từ gia tài góp vốn .
 • Bên B được hưởng … % doanh thu trong tổng giá trị doanh thu thu được từ gia tài góp vốn .

Lợi nhuận sẽ được chia khi đã trừ hết mọi ngân sách mà vẫn còn doanh thu. Nếu kinh doanh thua lỗ thì những bên sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm chịu lỗ theo phần vốn góp của mình tương tự như như phân loại doanh thu .

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1 Quyền của Bên A:

 • Yêu cầu Bên B góp vốn đúng thời gian và số tiền theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng này .
 • Yêu cầu bên B giao dịch thanh toán lỗ trong trường hợp có thua lỗ .
 • Được hưởng doanh thu tương tự với phần vốn góp của mình .
 • Được quyền đơn phương chấm hết triển khai hợp đồng trong trường hợp Bên B không góp đủ vốn hoặc góp vốn không đúng thời hạn .

4.2 Nghĩa vụ của Bên A :

 • Thông báo cho Bên A về việc góp vốn đầu tư, kiến thiết xây dựng, khai thác gia tài góp vốn .
 • Trả lại số tiền tương tự với phần vốn góp của Bên B cho Bên B trong trường hợp đơn phương chấm hết hợp đồng .
 • Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo Hợp đồng này hoặc do pháp lý lao lý .

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1 Quyền của Bên B :

 • Yêu cầu bên A cùng giao dịch thanh toán lỗ trong trường hợp có thua lỗ .
 • Được hưởng doanh thu tương tự với phần vốn góp của mình .
 • Các quyền khác theo Hợp đồng này hoặc do pháp lý pháp luật .
 • Được quyền đơn phương chấm hết thực thi hợp đồng trong trường hợp Bên A không thanh toán giao dịch doanh thu cho mình và cùng chịu rủi ro đáng tiếc với mình hoặc vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo pháp luật tại Điều 4.2. Trong trường hợp này, Bên A phải thanh toán giao dịch lại hàng loạt giá trị vốn góp cho Bên B

5.2 Nghĩa vụ của Bên B :

 • Góp vốn vào đúng thời gian và giá trị theo những thỏa thuận hợp tác của Hợp đồng này ;
 • Cung cấp cho Bên A vừa đủ những sách vở thiết yếu để hoàn tất thủ tục pháp lý có tương quan nếu Bên A nhu yếu .
 • Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp của mình theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng này .
 • Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo Hợp đồng này hoặc do pháp lý pháp luật .
 • Hỗ trợ cho Bên A để triển khai những thanh toán giao dịch tương quan đến phần vốn góp hoặc việc quản trị, khai thác gia tài tại Điều 1 nếu Bên A có nhu yếu .

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những thỏa thuận tại Hợp đồng góp vốn như sau:

 • Văn bản này được hiểu và chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
 • Việc ký kết Hợp đồng này giữa những bên là trọn vẹn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối. Trong quy trình triển khai Hợp đồng, nếu cần biến hóa hoặc bổ trợ nội dung của Hợp đồng này thì những bên thỏa thuận hợp tác lập thêm Phụ lục Hợp đồng. Phụ lục hợp đồng là một phần không hề tách rời của hợp đồng
 • Mọi tranh chấp phát sinh trong quy trình triển khai cam kết nêu trong văn bản này được xử lý trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được xử lý tại Toà án có thẩm quyền .
 • Hai bên cam kết thực thi toàn bộ những lao lý đã cam kết trong văn bản. Bên nào vi phạm những cam kết trong văn bản này gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường .
 • Các bên có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến trình thực thi việc làm. Đảm bảo bí hiểm mọi thông tin tương quan tới quy trình sản xuất kinh doanh .
 • Trong quy trình thực thi việc làm thỏa thuận hợp tác trong văn bản nếu bên nào có khó khăn vất vả trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng 1 ( một ) tháng kể từ ngày có khó khăn vất vả trở ngại .
 • Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản tạo thành phụ lục và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của văn bản thỏa thuận này.

ĐIỀU 7: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký và được lập thành 02 ( hai ) bản và có giá trị pháp lý như nhau. Các bên đã đọc kỹ, hiểu rõ nội dung Hợp đồng và chấp thuận đồng ý ký tên .

                                                             BÊN A                                                                                                           BÊN B

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *